PAGI 22/00

Referència: PAGI-22/2000
Empresa: “ELN,S.A.”

ARBITRATGE

María del Mar Serna Calvo, nomenada àrbitra del Tribunal Laboral de Catalunya per la Comissió paritària d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, i designada per entendre del procés arbitral al marge referenciat, segons acta de data de 14 de setembre de 2000 de la reunió celebrada en la Delegació de Girona d’aquest TLC entre la representació de l’empresa i la dels treballadors, emet el següent laude

ANTECEDENTS

Primer. En data 6 de setembre de 2000 D. Angl Brds Arn. Secretari General d’Activitats Diverses de CCOO de Girona presenta escrit en el TLC pel que formula sol·licitud de conciliació i mediació.

Segon. En data 14 de setembre de 2000 es realitza acte de conciliació en aquest mateix Tribunal entre la representació empresarial i la dels treballadors, conclouen el mateix amb la submissió de les dues parts de la qüestió que després s’assenyalarà al procediment d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Tercer. En data 28 de setembre de 2000, després d’haver donat el TLC a l’àrbitre trasllat de la còpia de l’escrit introductori i del conjunt de l’expedient que obra en el Tribunal, se celebra reunió a les dependències del mateix en la delegació de Girona en la que compareixen davant l’àrbitre la representació de l’empresa Eln, S.A. i dels treballadors, donant així compliment al tràmit d’audiència previst a l’article 16.6 e) de l’esmentat Reglament, aportant-se els documents que en l’esmentada acta es referencien com documents nº 1 i 2, consistents ambdós en Informe d’Assistència emès per l’Hospital de Girona, Dr. Josep Trueta sobre el període d’assistència mèdica de la dona del Sr. Jqn Pzr Vc, si bé un emès en data 26 de setembre de 2000 (document nº 1) i l’altre el 13 de març de 2000 (document nº 2). Posteriorment, i dins el termini assenyalat en el tràmit d’audiència, la representació treballadora aporta en data 2 d’octubre document ampliatori i el 6 d’octubre el presenta la representació de l’empresa.

Quart. La qüestió que se sotmet a arbitratge de dret és “determinar què permís retribuït correspon al treballador D. Jqn Pzr Vc, tenint en compte la data i hora d’ingrés, així com la data i hora d’alta mèdica hospitalària de la seva dona. Tot plegat d’acord amb el preceptuat a l’article 53 del Conveni Col·lectiu de Neteja d’Edificis i Locals de la província de Girona”.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer. El motiu del present arbitratge de dret es troba en la discrepància entre les parts quant a la interpretació que deu donar-se a el regulat per l’article 53 del Conveni Col·lectiu de Neteja d’Edificis i Locals aplicable, sobre llicències retribuïdes, i la seva aplicació al supòsit a dalt descrit, estant aquesta qüestió litigiosa inclosa entre les previstes a l’article 15 del repetit Reglament com susceptibles de ser sotmeses a procés arbitral.

Segon. D’acord amb la documentació aportada s’acredita que la dona del treballador Jqn Pzr va estar hospitalitzada a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona des de les 13:44 hores del 9 de març de 2000 fins a les 12 hores del dia 11 de març de 2000, sent el motiu de l’esmentada hospitalització una intervenció quirúrgica, motiu aquest que sols consta en el document nº 1. D’un altre costat, el treballador Jqn Pzr Vc, qui presta els seus serveis en l’empresa Eln, S.A., efectuava en les dates de l’hospitalització de la seva dona un horari de 13:40 hores a 20:20 hores, sent laborable per a ell els dies 9, 10 i 11 tot i ser aquest últim dissabte, en atenció al torn de treball assignat. Com a conseqüència de l’esmentada hospitalització el treballador va gaudir d’un permís retribuït per hospitalització els dies 9 i 10 de març, i un dia personal el dia 11 de març, discrepant les dues parts en, si d’acord amb allò que es disposa a l’article 53 del conveni col·lectiu aplicable, la durada del permís per l’esmentat motiu en atenció a la durada de l’hospitalització ha de ser de dos o quatre dies.

Tercer. Dins de les llicències retribuïdes de l’article 53 del conveni col·lectiu les motivades per “hospitalització o intervenció quirúrgica” del cònjuge, ascendents, descendents o germans de tots dos cònjuges es regulen de forma proporcional a la durada de la pròpia hospitalització o intervenció quirúrgica; així, s’estableix que per 1 dia o fracció d’hospitalització el permís ha de ser d’1 dia, per 2 dies el permís és de 2 dies i per 3 o més dies el permís al qual es té dret és de 4 dies.

Si bé aquesta regulació del permís o llicència per hospitalització o intervenció quirúrgiques del conveni col·lectiu de neteja, aplicable ja en l’any 1999, ampliava allò que es disposa a l’article 37.3 b) del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, la modificació operada de l’esmentat precepte per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la Conciliació de la Vida Laboral i Familiar de les Persones Treballadores, en virtut de la qual s’inclouen l’accident greu i l’hospitalització com dos supòsits nous que generen dret a permís retribuïts de dos dies – amb independència de la durada de l’hospitalització- ampliables a quatre quan el treballador necessiti fer un desplaçament a l’efecte, no afectaria per tal de la present controvèrsia, ja que en qualsevol de les interpretacions possibles de la present controvèrsia es respectaria el permís mínim de dos dies regulat per aquests supòsits pel referit article 37.3 b) de l’Estatut dels Treballadors en la seva nova redacció.

En primer lloc cap determinar quin ha estat en aquest supòsit concret la durada de l’hospitalització i ,si per tant, és aplicable o no l’ampliació del permís als quatre dies de l’article 53 del conveni. A diferència del permís per hospitalització de l’article 37.3 b) de l’Estatut i dels altres supòsits de llicències regulats en l’apartat d) de l’article 53 del conveni col·lectiu, en la llicència per hospitalització regulada convencionalment s’introdueixen dos paràmetres per determinar els dies de permís a que té dret el treballador: la durada de l’hospitalització o intervenció quirúrgica del familiar expressada en dies i la fracció de dia. Els dies deuen entendre’s com dies naturals i no com dies complets, entenent per aquells els que s’iniciïn a les 0 hores i finalitzin a les 24 hores, sense que per determinar la durada de l’hospitalització s’hagi de considerar paràmetre diferent com és el de número d’hores totals i en funció de les mateixes el número de dies complets, més tenint en compte que fins i tot es contempla el dret a gaudir de llicència retribuïda quan l’hospitalització no sigui superior a un dia complet de vint-i-quatre hores. Per això, amb independència de l’hora d’ingrés i d’alta del familiar del treballador que dóna dret a la llicència, l’hospitalització de la mateixa va ser durant tres dies naturals.

Similar interpretació del caràcter de dia natural s’ha de fer sobre els dies de durada de la llicència o permís als que es refereixen tant el precepte legal com convencional. La finalitat dels permisos regulats a l’article 37.3 b) de l’Estatut dels Treballadors i article 53 del conveni col·lectiu d’aplicació és la que el treballador pot atendre a la cura de la família en determinats supòsits i que el gaudi dels esmentats dies que integren l’esmentat permís ha de ser coetani al motiu o causa del mateix, pel que s’ha de donar una relació de proximitat o immediació raonable amb el supòsit o motiu al que dóna dret l’esmentat permís, s’ha de regir l’aplicació del mateix per les dues parts per les exigències de la bona fe a que fa referència l’article 20.2 de l’Estatut dels Treballadors.

És per això que en el present supòsit, si bé les hores d’ingrés i alta per hospitalització de la dona del treballador ocorren en la meitat del dia i que l’alta es dóna una hora abans que comenci el treballador la seva jornada de treball, segons certificat aportat, no és menys cert que la finalitat dels preceptes al·ludits no és exclusivament la d’acompanyar al familiar durant les hores que dura l’hospitalització, sinó que, contràriament, persegueix una finalitat més àmplia com és atendre a la cura del familiar, limitant el precepte legal a un determinat número de dies, ampliables per negociació col·lectiva i que poden excedir del temps de l’hospitalització o ser inferiors a aquella. Per això, no seria d’acord amb l’esmentada finalitat l’entendre que dies de permís i hora d’inici i finalització de la jornada de treball afectarien al gaudi d’un més gran o menor número de dies.

Si el legislador hagués pretès una finalitat diferent, és a dir fer coincidir la durada de la causa que dóna dret al permís amb la durada del permís mateix, sens dubte hagués utilitzat l’expressió “pel temps indispensable” que troben en altres supòsits (apartats d) i f) de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors i apartats E) i G) del propi article 53 del conveni).

Tenint en compte les consideracions precedents, es dicta el laude en els següents termes.

PART DISPOSITIVA

El permís retribuït que  correspon gaudir al treballador com a conseqüència de l’hospitalització de la seva dona durant els dies 9,10 i 11 de març de 2000, d’acord amb allò que es disposa a l’article 53 D) del Conveni Col·lectiu de Neteja d’Edificis i Locals de la província de Girona és de quatre dies.

El present laude arbitral pot ser recorregut davant els òrgans jurisdiccionals de l’Ordre Social per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima, d’acord amb l’article 16.11 del Reglament.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre l’aclariment del mateix, que serà facilitat en el termini màxim de deu dies hàbils. El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre única i exclusivament l’aclariment del laude, sense que procedeixi rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral, ex article 16.12 del Reglament.

És tot el que es decideix en arbitratge de dret firmant el laude emès que s’entrega en el Tribunal Laboral de Catalunya per la seva notificació a les parts el dia deu d’octubre de l’any dos mil.

PAB 126/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENT; DON JOSÉ LUIS SALIDO BANUS; DON ANTONIO CASTÁN SANCLEMENTE I DOÑA CARMINA LÁZARO ALAYA, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 126/2000, FL BT, S.A.,L DIA VINT-I-CINC DE D’ABRIL DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 21 de març de l’any 2000, els Srs. Sntg Rg de la Igls; Js Atn Frr Svdr; Js Pld Prz i les Sres. Gmm Brrs Vntr i Mnts Vng Bsqts, tots ells membres del Comitè d’Empresa de FL BT, S.A, van presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 108/2000.

SEGON. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’Escrit Introductori és el següent:

L’empresa ha procedit a realitzar una sèrie de recronometratges en diverses seccions, sent el resultat d’alguns d’ells impossible d’assolir activitat en funció del rendiment que es realitza.

TERCER:.- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 28 de Març de l’any 2000, conclouen aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat normal i òptima de les següents operacions:

– MECANITZAT: Monocomandament rentat Èxit; Monocomandament aigüera Phenix i Bany Èxit (Fase 20).
– FONERIA: Monocomandament Bidet Èxit; Monocomandament Bany Dutxa Cointra i Monocomandament Dutxa Phenix.
– MUNTATGE: Monocomandament Bidet; Monocomandament Bany; Monocomandament Prestatge Cuina Túnel Fos i Aigüera Mural Convencional.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La intervenció dels tècnics que componen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS DE DRET

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa FL BT,S.A.,l dia 3 d’Abril per realitzar l’estudi dels deu models abans citats i es va comprovar que, aquest, sobrepassava els paràmetres lògics que deuen configurar l’informe pericial dels tècnics, i tant la representació dels treballadors com la representació empresarial van decidir, de comú acord en aquell mateix acte, del qual es va aixecar la corresponent Acta que consta en l’expedient, reduir el número de models a estudiar quedant així en els següents:

MECANITZAT:– Bany Èxit (Fase 20), Ref. 803, 1 operari.
FONERIA:– Monocomandament Bany Dutxa Cointra, Ref. 805, 1 operari.
MUNTATGE:– Monocomandament Baño, Ref. 28555, 3 operaris.
– Fregadora Mural Convencional, Ref. 5624/11-N, 3 operaris.
– Monocomandament Bidet, Ref. 28227, 2 operaris.

IV) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar, novament els dies 7 i 11 d’Abril, en les instal·lacions de l’Empresa FL BT,S.A., per recollir informació respecte a les operacions objecte de l’estudi i prendre les dades necessaris per a l’elaboració de l’informe.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció a activitat normal i òptima de les operacions de MECANITZAT: Bany Èxit (Fase 20), Ref. 803, 1 operari; FONERIA: Monocomandament Bany Dutxa Cointra, Ref. 805, 1 operari; MUNTATGE: Monocomandament Bany, Ref. 28555, 3 operaris, Fregadora Mural Convencional, Ref. 5624/11-N, 3 operaris i Monocomandament Bidet, Ref. 28227, 2 operaris, és la següent:

PRODUCCIÓPER HORA
OPERACIÓMODELACTIVITAT NORMALACTIVITAT ÒPTIMAOBSERVACIONS
MECANITZATBany Èxit
(Fase 20)
Ref. 803
1 operari
135155Producció òptima aquesta limitada pel temps màquina. L’autocontrol es podria estudiar, que acostant la taula a la màquina es pot simultaniejar amb el temps maquina.
FONERIAMonocomandament Bany Dutxa Cointra
Ref. 805
1 operari
35,444,9Producció òptima aquesta limitada pel temps maquina.
MUNTATGEMonocomandament Bany
Ref. 28555
3 operaris
52,169,3Producció referida per un equip de 3 operaris.
MUNTATGEFregadora Mural Convencional
Ref. 5624/11-N
3 operaris
42,156,0Producció referida per un equip de 3 operaris. El mètode observat és amb el túnel premontat.
MUNTATGEMonocomandament Bidet
Ref. 28227
2 operaris
44,559,2Producció referida per un equip de 2 operaris.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.