PAGI 2/94

Laude arbitral dictat el 4 de maig de 1994 per Francesc Pérez Amorós, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa HP

Antecedents

I. Segons consta en l’acta corresponent, les representacions de les parts acorden sotmetre’s a un arbitratge de dret per tal de dirimir la qüestió objecte de conflicte que expressament i concretament formulen en els termes literals:
«¿És d’aplicació el Conveni col·lectiu de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) en l’àmbit de l’empresa HP?».

II. Comunicat a aquest àrbitre l’acord arbitral formalitzat pels interessats, és acceptat per mi en els termes en què es formula i quant a la seva modalitat d’arbitratge de dret.

III. En la compareixença del dia 26 d’abril de 1994, l’àrbitre, després de recordar els termes precisos en què les parts han formulat l’objecte d’arbitratge, els sol·licita que exposin les seves argumentacions amb la finalitat de fixar les posicions.

La representació de l’empresa sol·licita amb caràcter previ la paraula amb l’objecte de concretar el sentit dels termes en què es formula la qüestió objecte de l’arbitratge, apuntant que entén que no han de ser objecte d’aquest arbitratge diverses qüestions concretes en relació amb les condicions salarials establertes en el conveni col·lectiu, i cita al respecte l’article 38 d’aquest conveni. La representació dels treballadors manifesta el seu desacord sobre aquestes precisions concretes.

Davant aquest desacord, l’àrbitre recorda que no pot ni ha de resoldre altra qüestió que no sigui l’estrictament plantejada i en els termes que consten en els antecedents, i accedint a la sol·licitud de la representació de l’empresa, acceptada per la dels treballadors, interromp l’acte.

Reprès l’acte, ambdues parts manifesten el seu acord de sotmetre a arbitratge la qüestió en els termes exactes que es recullen en els antecedents. A petició de l’àrbitre, fixen posicions, assenyalant ambdues parts que creuen aplicable el conveni de referència a l’empresa en qüestió. A una nova demanda de l’àrbitre manifesten no tenir res més a afegir.

Consideracions jurídiques

Primera. Els convenis co.lectius regulats per la Llei de l’estatut dels treballadors, com a resultat de la negociació col·lectiva, són d’obligació per a tots els empresaris i els treballadors inclosos en el seu àmbit d’aplicació, essent aquest àmbit el que les parts acorden.

Segona. El II Conveni col·lectiu dels hospitals concertats de la XHUP estableix en el seu article 1, en el qual justament es concreta el que s’anomena «àmbit funcional», que: «El present conveni serà d’aplicació als centres i establiments hospitalaris que, pel fet que formen part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, satisfan regularment necessitats del sistema sanitari públic de Catalunya mitjançant els contractes o concerts pertinents».

Tercera. L’empresa HP està integrada, segons consta als antecedents, a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública. Per tot l’exposat, tenint en compte la documentació posada a disposició d’aquest àrbitre i les posicions manifestades per les parts, d’acord amb el meu lleial saber i entendre, i arbitrant en dret sobre la qüestió plantejada, dicto el següent

Laude arbitral

El II Conveni col·lectiu dels hospitals concertats de la XHUP és d’aplicació en l’àmbit de l’empresa HP.