PAGI 2/13

ACTA DEL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

PROCEDIMENT D’ARBITRATGE

EXPEDIENT PAGI 2/2013

ASSISTENTS

Àrbitre:

Salvador Álvarez Vega

Per la representació de l’Empresa:

JLCR (Director General)

JPR (Advocat)

Per la representació dels treballadors:

MPC (President Comitè d’Empresa)

AFG (Membre Comitè d’Empresa)

RCH (Membre Comitè d’Empresa)

GGF (Membre Comitè d’Empresa)

MPB (Membre Comitè d’Empresa)

MEP (Membre Comitè d’Empresa)

FJFG (Membre Comitè d’Empresa)

A la ciutat de Girona, a les 16 hores del dia 28 de gener de 2013, es reuneixen en els locals del Tribunal Laboral de Catalunya, les persones que consten a dalt relacionades, en representació d’empresa i treballadors, conjuntament amb l’Àrbitre designat, a fi i efecte de donar compliment al tràmit d’audiència establert en l’article 18.6.f) del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Obert l’acte en sessió conjunta, tal i com estableix el referit article 18.6.f), l’Àrbitre concedeix la paraula a la representació dels treballadors, que procedeixen a ratificar-se en els seus posicionaments respecte del tema objecte de controvèrsia.

Posteriorment, es concedeix la paraula a la representació de l’empresa, que es refermen en els seus posicionaments i raonaments envers el tema objecte d’arbitratge.

L’Àrbitre, atenent a les facultats que li son atorgades en virtut d’allò disposat en l’article 18.6.h) del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, ha procurat un apropament de les postures mantingudes per ambdues representacions. En aquest sentit, un cop s’han dut a terme diverses reunions per separat, fruit de les quals l’Àrbitre s’ha fet una composició de lloc més acurada de quina es la pròpia dinàmica organitzativa de la Companyia, i malgrat les reticències de les parts respecte de transigir en les respectives fonamentacions i argumentacions, als efectes de facilitar als interessats un context d’entesa envers un marc regulador de les vacances per aquest any 2013, que en qualsevol cas resulti beneficiós per a una millor planificació del servei de l’hotel, així com una millor conciliació de la vida laboral i familiar de la plantilla, realitza la següent

PROPOSTA D’ACORD

1.- Calendari de Vacances per a l’any 2013, amb els nombre del personal en plantilla de vacances per mesos i seccions. (S’adjunta el calendari que ha de ser signat per ambdues parts, en prova de conformitat).

2.- Manteniment dels criteris d’antiguitat i rotació que, fins a la data, s’han vingut aplicant en el procediment d’assignació individual de vacances.

3.- Malgrat les “ratios”que venen establertes en el calendari de vacances adjunt, ambdues parts assoleixen el compromís de respectar els acords individuals que puguin assolir els treballadors amb la Direcció.

Un cop s’ha procedit a la lectura de la proposta per part de l’Àrbitre actuant, i analitzats i estudiats amb deteniment els termes de la mateixa, la representació dels treballadors i la representació empresarial, atenent a procurar el manteniment d’unes relacions laborals estables i fluides, si bé, ambdues distaven en els seus posicionaments i raonament inicials, manifesten la seva expressa conformitat i acceptació.

En conseqüència, donat que tots els assistents han acceptat la proposta d’acord plantejada per l’Àrbitre, el present tràmit d’audiència, i per tant el present procediment d’Arbitratge, es dona per finalitzat amb el resultat d’ACORD.

I no havent més assumptes de que tractar s’aixeca la sessió en la data i hora assenyalada, signant la present Acta tots els assistents en prova de conformitat, conjuntament amb l’Àrbitre designat, a les 20 hores, comprometent-se ambdues representacions al compliment dels termes de la proposta plantejada per l’Àrbitre, acceptada en el mateix acte per tots els assistents.