PAB 99/94

PAB 99/94

Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1994 per Javier Crespán Echegoyen, Domingo Palacios Jiménez i Francesc Pérez Amorós, membres del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CESA

Vist i examinat pels àrbitres designats per les parts el conjunt d’aspectes i circumstàncies que concorren en el conflicte existent a l’empresa CESA.

Resultant que l’1 de juny de 1994 la direcció de l’empresa referenciada i la legal representació dels treballadors se sotmeten voluntàriament a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya en les condicions que determina el seu Reglament.

Resultant que en aquella mateixa data ambdues parts designen Javier Crespán Echegoyen, Domingo Palacios Jiménez i Francesc Pérez Amorós àrbitres de les qüestions sotmeses a l’arbitratge.

Resultant que el tema sotmès a l’arbitratge és:
«Fixar els serveis mínims que, en cas de vaga, cal cobrir en la planta que l’empresa té al Prat de Llobregat, per tal que els danys a la producció no siguin superiors al que correspon al període de la durada de la vaga».

Resultant que l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Resultant que els àrbitres designats accepten l’encàrrec en data 9 de juny de 1994.

Resultant que les parts són escoltades pels àrbitres designats als locals del Tribunal Laboral de Catalunya els dies 9 de juny, 21 de juny i 4 de juliol, aportant les parts tota la documentació que creuen haver de lliurar o la documentació reclamada pels àrbitres.

Resultant que els àrbitres designats han realitzat la deliberació final el 22 de juliol de 1994 als locals del Tribunal Laboral de Catalunya.

Considerant que la competència per dictar aquest laude arbitral està determinada per l’acord adoptat per les parts en data 1 de juny de 1994 en l’àmbit del Tribunal Laboral de Catalunya.

Considerant que en l’exposició dels fets que són origen del conflicte s’assenyala que «atenent a les característiques de l’empresa (procés químic de caràcter continu, amb feina de 3 torns per cobrir les 24 hores del dia, 7 dies la setmana) es pretén una decisió sobre el nombre d’empleats que en cada torn ha d’ocupar-se dels serveis mínims en cas de vaga, per tal que el dany a la producció no sigui superior al que correspon al període de durada de la vaga».

Considerant que existeix un únic antecedent, la passada vaga del 27 de gener de 1994, convocada amb una durada de 24 hores, i que l’arrel del conflicte va ser la determinació dels serveis mínims en aquesta vaga, cosa que va motivar l’acord de submissió a l’arbitratge per resoldre el conflicte.

Considerant que les parts, indirectament, requereixen l’arbitratge per a la determinació de serveis mínims en vagues de 24 hores o múltiple de 24 hores, en reclamar els empleats corresponents a uns serveis mínims que s’han de correspondre amb cada torn.

Considerant que, en conseqüència, l’arbitratge només preveu emetre una decisió per a vagues de 24 hores seguides o de múltiples de 24 hores seguides.

Considerant que les qüestions tècniques que s’adopten en aquest arbitratge no tenen perquè aplicar-se per a la determinació de serveis mínims en altres convocatòries de vaga d’altres durades que no siguin les assenyalades, per tal com no s’han pogut avaluar tots els tipus de durada d’una vaga ni les respectives conseqüències ni els impactes en la producció.

Considerant que, com a conseqüència del procés continu inherent al sistema productiu, cal reduir el termini per realitzar el procés d’aturada de les instal·lacions, alhora que les línies de producció hauran d’estar aturades en el moment de l’inici del període de vaga previst en la convocatòria.

Considerant que per tal de reduir l’impacte en la pèrdua de producció per la posada en marxa de les línies de producció, a partir de l’hora setzena de l’inici de la vaga s’haurà de posar en funcionament les instal·lacions i iniciar la posada en marxa de la producció en els termes dispositius d’aquest laude arbitral.

Considerant que per fer el seguiment de l’última fase del període d’aturada, el comitè de vaga i la direcció de l’empresa hauran d’analitzar la situació abans de l’inici de la vaga per tal d’estudiar les possibles incidències.

Considerant que s’han atès les exigències tècniques aportades per ambdues parts en el moment de determinar el nombre de treballadors necessaris per atendre la situació d’aturada o producció necessària prevista en el laude arbitral.

Per tot l’exposat i segons el nostre lleial saber i entendre, arbitrant en dret, dictem el següent

Laude arbitral

Primer. A fi i efecte de donar resposta a la problemàtica que, com a conseqüència del procés continu inherent al sistema productiu, es deriva per a l’empresa en una vaga, el termini per realitzar el procés d’aturada de les instal·lacions ha de ser de no més de 3 hores.

Les parts hauran de realitzar tot el possible perquè aquest termini pugui ser complert.

Segon. Una hora abans del moment fixat per l’inici de la vaga, el comitè de vaga haurà de reunir-se amb la direcció de l’empresa per fer el seguiment de l’última fase del procés d’aturada i, en cas de sorgir incidències imprevistes, decidir conjuntament amb l’empresa sobre els mitjans personals que es cregui necessari disposar per aconseguir la solució d’aquestes incidències, amb l’objectiu que les instal·lacions estiguin en disposició de ser posades en marxa adequadament.

Tercer. Sobre aquesta base, totes les línies de producció hauran d’estar aturades en el moment de l’inici del període de vaga previst en la convocatòria.

Quart. La composició, el contingut i les funcions dels serveis mínims en el cas de vaga són:
a) Durant el primer torn, en començar la vaga (primeres 8 hores de vaga), els serveis mínims seran coberts pel següent personal de les àrees que s’indiquen:

Servei tècnic1 mecànic/calderer
Servei tècnic2 electricistes/electroinstrumentalistes
Recuperació disolvent i energia2 operaris
Polimerització i dopatge1 operari primer
Filatura1 operari primer
Infermeria1
Porteria1


En el moment de la fixació dels serveis mínims en cada vaga, la direcció de l’empresa determinarà el nombre d’operaris primers i/o segons que hauran d’ocupar-se dels serveis mínims en l’àrea de recuperació disolvent i energia, dins del nombre total d’operaris assenyalats per a aquesta àrea.
b)Durant els torns intermedis entre el torn inicial i el torn final de la vaga, els serveis mínims seran coberts pel següent personal en les àrees que s’indiquen:

Servei tècnic1 mecànic/calderer
Servei tècnic2 electricistes/electroinstrumentalistes
Recuperació disolvent i energia2 operaris
Polimerització i dopatge1 operari primer
Filatura1 operari primer
Cambra de fileres1
Infermeria1
Porteria1


En el moment de la fixació dels serveis mínims en cada vaga, la direcció de l’empresa determinarà el nombre d’operaris primers i/o segons que hauran d’ocupar-se dels serveis mínims en l’àrea de recuperació disolvent i energia, dins del nombre total d’operaris assenyalats per a aquesta àrea.
c)Durant el torn final de la vaga, els serveis mínims seran coberts pel següent personal de les àrees que s’indiquen:

Servei tècnic2 mecànics/calderers
Servei tècnic2 electricistes/electroinstrumentalistes
Recuperació disolvent i energia1 contramestre
Recuperació disolvent i energia2 operaris
Polimerització i dopatge2 operaris
Filatura i color1 contramestre
Filatura i color9 operaris
Infermeria1
Porteria1


Al començament de la vaga, la direcció de l’empresa, en atenció al programa de producció existent a l’inici del procés d’aturada, assenyalarà per a cadascuna de les àrees el nombre d’operaris primers i segons que, en aquest tercer torn, hauran d’ocupar-se dels serveis mínims, sense moure’s del nombre total d’operaris assenyalats per a cada àrea.

Així mateix, l’empresa pot optar per substituir un o més operaris de l’àrea de filatura i color per un colorista i/o un inspector de cable i/o un tècnic auxiliar.

Cinquè. A partir de l’inici del torn final de la vaga convocada es posaran en funcionament les instal·lacions, però sense que en cap moment es puguin posar en marxa la producció de més de tres línies abans del moment de finalitzar el període de vaga convocat.

Sisè. El comitè d’empresa i el comitè de vaga faran el possible perquè l’aturada i la represa de les feines productives es faci de la manera prevista en el laude arbitral i de la forma més adequada i eficaç.

Setè. Atès el caràcter general del laude arbitral dictat, les parts hauran d’establir un acord complementari a aquest laude a fi d’aconseguir la seva correcta interpretació, aplicació i complementació.