PAB 90/94

Laude arbitral dictat el 21 de juny de 1994 per José Luis Salido Banús, Miguel Ángel García Vega, José Antonio Polanco Mora i Miguel Ángel Martínez del Castillo, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa JSSA

Fonaments de fet

Primer. En data 6 de maig de 1994 es presenta l’escrit introductori davant d’aquest Tribunal per part de la representació legal dels treballadors de l’empresa JSSA amb domicili a GPICC, 08912 Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Segon. Que la pretensió de la representació dels treballadors, deduïda de l’esmentat escrit, es concreta en els termes següents:
«Efectuat un estudi de mètodes i de temps en la secció de desossat, es constata que les produccions exigides són de l’ordre del 30% inferiors a les normals, el que provoca una manca de competivitat a l’empresa que hipoteca el seu futur».
«Presentada la sol·licitud d’actualització dels temps a la Delegació del Treball, la corresponent inspecció intenta una conciliació entre ambdues parts sense resultat».
«Se sol·licita a aquest Tribunal que faci de mitjancer tècnic per tal de determinar els temps de treball correctes per les raons de competència de mercat al·legades amb anterioritat».

Tercer. Citades ambdues parts contendents, compareixen legalment representades i assistides pels seus respectius assessors, i s’intenta la conciliació i mediació el dia 25 de maig de 1994, que conclou amb el resultat d’acord en els termes que s’indiquen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual designen, per unanimitat, el Tribunal, que ha entès de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Quantitat de treball (H/h o punts Bedaux) per desossar les referències que s’indiquen més endavant o bé produccions horàries exigides de cadascuna de les operacions de desossat dels pernils. Produccions horàries a activitat normal.
Les referències indicades són: de la 3401 a la 3409, ambdues incloses».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Fonaments de dret

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre de l’assumpte sotmès al seu arbitratge, en funció amb el que es preveu a l’article 153 de la Llei de procediment judicial, en relació amb l’article 83 de la Llei 8/1980, de 10 de maig, en virtut del qual es va signar l’Acord Interprofessional de Catalunya, amb data 7 de novembre de 1990, i en relació igualment amb el previst als articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

II. Ambdues parts s’han sotmès voluntàriament i expressa a aquest procediment judicial.

III. Els termes de la controvèrsia, fixats de comú acord entre ambdós contendents, es concreten, en definitiva, en determinar quants pernils per hora poden ser desossats amb un ritme d’activitat normal, en cadascuna de les referències fixades.

Tot això amb l’objectiu d’establir en termes generals l’adequada contaprestació entre l’empresari i el treballador, dimanant dels articles 4 i 5 de la LLei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors.

IV. El Tribunal, en funció del que està previst en el seu Reglament de funcionament, va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un estudi de temps sobre les tasques de desossat de pernils a l’empresa de referència, per la qual cosa els especialistes del Tribunal Laboral de Catalunya hi van comparèixer els dies 6 i 7 del present mes, traslladant el resultat de la perícia practicada el dia 20 dels corrents, advertint que, de comú acord, l’empresa i els representants dels treballadors van acordar eliminar de la llista inicial la referència 3408, per tal com actualment gairebé no es realitza.

Igualment i a petició dels treballadors, també es van cronometrar les referències 3401 i 3403 amb pernils considerats, per ells, «durs».

Per tot això i en vistes de l’actuació, dictem el següent

Laude arbitral

Les produccions horàries a activitat normal a realitzar en les referències indicades a continuació són les següents:

Referència 3401 Pernil braó normal 14,07
Referència 3402 Pernil braó normal (fer v) 11,37
Referència 3403 Pernil braó pelat 12,3
Referència 3404 Pernil braó pelat (fer v) 10,19
Referència 3405 Espatlla amb pell 11,49
Referència 3406 Espatlla sense pell 9,16
Referència 3407 Maça espatlla italiana 9,79
Referència 3409 Maça espatlla molt dura 7,02

Aquesta resolució arbitral obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut i posa fi a les discrepàncies existents entre la representació dels treballadors i l’empresa JSSA.