PAB 686/11

LAUDE  ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, FORMAT PER ELS SIGUENTS MEMBRES: SRA. MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENTA; SR. JOAQUIN NEBRA DOBÓN; SR. JOSÉ VARGAS FERNÁNDEZ I SRA. CARME SIMARRO I LÓPEZ, VOCALS A L’ EXPEDIENTE PAB 686/2011 – T…, S.A. EL DÍA 24 DE DESEMBRE DE 2011.


ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- El dia 14 de octubre de 2011, la representació de l’empresa conjuntament amb la representació dels treballadors de T…,S.A. van presentar Conveni de Submissió  Expressa i Voluntària de Treballadors i Empresaris al Tràmit de Conciliació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, el qual va ser registrat amb el numero PCB 669/11.

SEGON.– El tema sotmès a conciliació segons consta a l’escrit introductori es el següent:

         Es l’ adjuntat a la  Acta, com a document número 1, i formant part integrant de la mateixa, escrit  on consten exposats els fets que   motiven el present expedient.

TERCER.- Degudament citades les partes, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va portar a terme el dia 21 de octubre de 2011, finalitzant la mateixa amb el resultat d’ ACORD, en els següents termes:

         PRIMER:.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit        d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de       Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per   unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

          SEGON:.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es       sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

Que la Comissió Técnica d’ Organització del Treball determini si la descripció pel Opi’s (O… d’…) assignats a rodatges  d’informatius i defensada pel Comitè d’ Empresa:

                   1.- Recull funcions pròpies d’un OPI o, per contra, incorpora funcions que corresponguin a altra categoria o nivell.

                   2.- Analitzat el punt anterior, si existeix un veritable canvi de funcions que justifiqui un canvi a nivell retributiu E o si,   per contra, s’ha de mantenir l’actual nivell retributiu D.

 

          TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té    qualitat de arbitratge de dret.

          QUART:.Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa    l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

          CINQUÈ:.- Amb el present Acte de Conciliació dóna compliment al tràmit         d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

          SISÈ:.-La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya         sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de   Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del    Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part,        per tant del present expedient.

        La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica     ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica       d’Organització del treball que confeccionaran l’esmenta’t informe seran     els Sres. Josep Busquets i Gubau , i Miguel Pérez Vicente.

        Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data   d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna    possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels   tècnics designats.

        La intervenció dels tècnics que composen l’ esmentada Comissió   s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe      pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de        medició que representin una utilització de l’ esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al       respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

         SETÈ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el   Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es      sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord     amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que       en ell s’estableixi.

 

FONAMENTS DE DRET

 

I. La competència per dictar aquest laude arbitral en l’àmbit del Tribunal Laboral de Catalunya, ve determinada pel que estableix l’Acord Interprofessional de Catalunya, de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal, i per l’acord adoptat per les parts en data 3 de desembre de 2010.

II. Segons lo dispost al punt 8º de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licità a la Comissió Técnica d’ Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. Els membres de la Comissió Técnica d’ Organització del Treball designats, els Srs, Josep Busquests  Gubau i Miguel Pérez Vicente es van personar a l’empresa el dia 8 de novembre de 2011, amb l’objecte de mantindre una reunió amb les parts, de la que s’aixecà Acta on es concreta el dia de realització del treball de camp així com es sol·licita un ajornament de la data d’entrega de l’Informe Tècnic fins el proper dia 24 de desembre de 2011.

El dia 23 de novembre de 2011 novament la Comissió Técnica es persona a l’empresa a l’objecte de mantindre una entrevista amb dos Opi´s (O… d’…) assignats a rodatges d’informatius a la fi de clarificar les funcions que realitzen. Les dues persones entrevistades varen ser els Srs. A. A. i A. A., entrevista en les que les parts van ser presents.

                                                LAUDE

1.- Un cop analitzades les funcions d’un OPI, s’ha pogut constatar que, en moltes ocasions, assumeixen algunes de les funcions corresponents a una altra categoria o nivell retributiu superior (Realitzador), en haver de fer la major part dels reportatges audiovisuals fora dels estudis, en contra del que succeeix amb la resta d’Opi ‘s dels quals, al realitzar el seu treball en els estudis, compten amb el suport d’un Realitzador.

2.- Tenint en compte això i valorat aquest lloc d’Opi assignat a rodatges amb el manual del Conveni, s’ha vist que no arriben al nivell retributiu E. No obstant això, com la puntuació resultant de la valoració ha estat de 240 punts, un cop comparada aquesta puntuació amb la “Distribució de punts SEGONS el nivell retributiu” el Grup o nivell retributiu que els correspon és el D1.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà demanar de l’àrbitre, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a demanar l’àrbitre, únicament i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Montserrat Capdevila Valls

 

Joaquin Nebra Dobón

 

 

 

 

 

 

 

Carme Simarro i López

José Vargas Fernández