PAB 454/10

LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. MIQUEL PORRET GELABERT, PRESIDENT; SR. PEDRO SERRANO FERNÁNDEZ I SRAS. MARISOL MORALES DE CANO I CARME SIMARRO I LÓPEZ, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 454/2010 –G…, S.A.- EL DIA 30 DE JUNY DE 2010.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 21 de maig de 2010, el Comitè d’Empresa de G…, S.A., va presentar Escrit Introductori al Tràmit de Conciliació, que va ser registrat amb el número PCB 424/2010.

SEGON:.- El tema objecte de la Conciliació, tal i com es concreta en el propi Escrit Introductori al Tràmit de Conciliació, es el següent:

1.- Origen i desenvolupament:

En la Comissió mixta de seguiment i valoració de llocs de treball de G…, S.A. hi han una sèrie de llocs de treball que la part social té una interpretació i l’empresa en té una altre. El total de llocs és de 5.

2.- Objecte i pretensió:

És que mitjançant els tècnics del TLC valoressin aquests 5 llocs i ens féssiu arribar l’informe final desglossat per factors.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme el dia 4 de juny de 2010, donant-se per finalitzat amb el resultat d’ACORD, en els següents termes:

1.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

2.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

“Determinació de l’enquadrament professional que ha de correspondre respecte dels llocs de treball que seguidament es relacionen, d’acord amb les funcions que es duen a terme efectivament i atenent a allò que estableix el Conveni Col·lectiu d’aplicació. Així mateix, s’haurà de fer constar i concretar la puntuació obtinguda respecte a les diferents valoracions”.

Llocs de treball:

005- Operari de Verificació G1

063- Ajudant

064- Ajudant Qualificat

112- Administració Vendes Nacional

136- Cap d’Expedicions

3.-L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

4.-Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.-Amb el present acte de conciliació o mediació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.-La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Srs. Antonio Trigueros Cerezo i José Juan Marín Sánchez.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

7.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, en base a allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i en virtut d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) En virtut d’allò previst en el punt 8 de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya van personar-se en els locals de l’empresa el dia 17 de juny de 2010, als efectes de concretar els llocs de treball a valorar i les condicions i particularitats dels mateixos.

Així mateix, en la majoria de casos, es van mantenir entrevistes amb els ocupants dels llocs de treball. En la resta de llocs on l’entrevista no va ser possible es va procedir a la visita dels llocs, a fi i efecte de veure la naturalesa pròpia del mateix.

Per tot allò exposat anteriorment, es dicta el següent:

LAUDE ARBITRAL

L’enquadrament professional que ha de correspondre als 5 llocs de treball objecte de valoració, d’acord amb les funcions que es duen a terme efectivament i atenent a allò que estableix el Conveni Col·lectiu d’aplicació, així com la concreció de la puntuació obtinguda, es el que es detalla en el següent quadre:

Denominació

Lloc de Treball

Codi

Grup Professional

Puntuació

Operari de Verificació G1

005

4

269

Ajudant

063

6

150

Ajudant Qualificat

064

6

171

Administració Vendes Nacionals

112

5

216

Cap d’Expedicions

136

4

313

El Laude únicament podrà ser recorregut davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts del mateix, que tindrà que ser facilitat en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, aquesta facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miquel Porret Gelabert

Pedro Serrano Fernández

Marisol Morales de Cano

Carme Simarro i López