PAB 40/00

PAB 40/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DOÑA MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENTA; DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ; DON CARLOS CRUZ CORPAS; DON FRANCISCO VALLE BARRERA, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 40/2000 CP GT, S.A.,L DIA CATORZE DE MARÇ DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 3 de Febrer de l’any 2000, el Sr. Jn Csl Rm, President del C.E de Mllt i Ant Agl Mñ, Delegat de Personal de St Jn Ds, de CP GT, S.A., van presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 23/2000.

SEGON. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Compliment dels estipulat en l’acta de conciliació/mediació de l’expedient PCB 60/99 d’aquest Tribunal, en el referent a l’article 02.02.04. productivitat.

TERCER. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya els dies 26 de Gener i 3 de Febrer de l’any 2000, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Totes dues representacions se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

L’examen dels resultats assolits en aquests 10 mesos d’implantació de la prima d’activitat corresponent a les categories de Conductor Mecànic, Conductor i Ajudant, i la determinació en conseqüència, de si els nivells d’activitat-rendiment 1, 2, 3, 4 i 5, estan fixats de forma correcta i són internament coherents i, en cas de que no estiguin, determinar les correccions numèriques en les taules bàsiques dels nivells d’activitat i en l’índex correctors, necessàries per assolir uns resultats tècnicament correctes.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Con la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Con el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa CP GT, S.A., situat en St Jn Ds (14 i 25 de Febrer de 2000) i Mlt (21 de Febrer de 2000), per conèixer en directe la problemàtica i reclamacions originades com a conseqüència del Pla de Viabilitat.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

PRIMER. Una vegada examinats els resultats aconseguits en els 10 mesos d’implantació de la prima d’activitat corresponent a la categories de Conductor Mecànic, Conductor i Ajudant, es determina que els neus d’activitat-rendiment 1, 2, 3, 4 i 5 estan fixats de forma correcta i són internament coherents, sempre que les dades de la mostra estadística de la que s’ha partit sigui prou representativa de les variables que es presenten a l’executar la feina de cada sistema.

A pesar d’això hem de fer les següents consideracions:

a)Els valors de l’escala de nivells d’activitat deuen quedar conformada amb els valors inicials i finals exposats en el següent quadro, en el qual s’han regularitzat els intervals o salts de nivell:

NIVELL D’ACTIVITATCONTENIDORS / HORA SEGONS SISTEMA
CÀRREGA INDIVIDUALCÀRREGA ITINERANTC. INDIVID.
100210041005100914000
5
Molt Bo
Més de0,730,619,86,50,42
4
Bo
Fins0,720,619,86,40,42
Des de0,680,577,95,00,40
3
Normal
Fins0,670,567,84,90,39
Des de0,620,535,93,50,37
2
Sota
Fins0,610,525,83,40,36
Des de0,560,473,82,00,34
1
Molt Baix
Menys de0,560,473,82,00,34
INTERVAL0,0550,04721,50,03

b) En quant a les taules de coeficient correctors, es recomana l’actualització de l’escala de coeficients correctors dels sistemes 1005 i 1009, situant el coeficient 1 en la posició del mitjana de Kms obtinguts, així com resituar la resta de coeficients creixents i decreixents al nivell de Kms corresponents, ja que els Km mitjans fixats per al coeficient neutre 1, es desvia almenys en 4 esglaons en relació amb el valor mitjà obtingut durant el període d’experimentació en els dos centres:

SISTEMAKM MITJANS ESCALAKM MITJANS OBTINGUTS
1005de 140 a 145120
1009de 140 a 145122

En els sistemes 1002, 1004 i 14000, el valor de Km mitjans fixats per coeficient neutre 1, s’ajusta al valor mitjà real obtingut durant el període d’experimentació:

SISTEMAKM MITJANS ESCALAKM MITJANS OBTINGUTS
1002de 45 a 5045
1004de 55 a 6056
14000de 95 a 100100

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.