PAB 37/98

PAB 37/98

Laude arbitral dictat el 12 de març de 1998 per Eduardo de Paz Fuertes, Marisol Morales de Cano, Rafael MartÍnez Romero i Esther RodrÍguez MarÍn, membres de la DelegaciÓ de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de soluciÓ al conflicte existent a l’empresa IISA

Antecedents de fet

Primer. El dia 12 de febrer de 1998, el Sindicat del metall i mineria de CCOO del Baix Llobregat, en representació dels treballadors d’IISA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 35/98.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Amb data 6 de febrer es va registrar en aquest Tribunal la convocatòria de vaga. El passat dia 11 vam comparèixer davant aquest organisme en tràmit de mediació de vaga sense arribar a cap acord. La convocatòria de vaga preveu els dies 13, 16, 18 i 20 de febrer».

Se sol·licita la mediació prèvia a fi d’esgotar les possibilitats, que permetin la desconvocatòria de les properes aturades.

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 12 de febrer de 1998, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar la producció a activitat normal i consegüentment a activitat habitual (76 Bedeaux), exigible a l’empresa per imperatiu del conveni col·lectiu, de determinades fases o operacions corresponents a les línies 1, 2 i línia de forns, considerades les més representatives en l’entorn general fabril de l’empresa».
Les referències objecte del present arbitratge seran lliurades mitjançant un document consensuat per ambdues representacions, a aquest Tribunal en el termini establert a l’apartat quart d’aquesta acta, perquè formi part del present expedient i completi la pregunta objecte de l’arbitratge.
Tercer. Els resultats que se n’obtinguin s’estendran a la resta d’operacions que configuren les línies 1, 2 i línia de forns de producció de l’empresa, ja que les mesures que s’efectuïn en les fases o operacions seleccionades, seran considerades mesures de mostratge extrapolable.
Quart. La Comissió paritària de mètodes i temps de l’empresa, determinarà, de forma consensuada, la selecció d’operacions objecte de mesuratge que es faci i lliurarà la llista unànimement aprovada, al Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 16 de febrer de 1998.
Cinquè. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Sisè. L’empresa es compromet a retirar l’increment del 3,9% sobre la producció aplicat des del dia 10 de febrer de 1998. Per la seva banda, els treballadors es comprometen a mantenir l’increment de producció del 5% consensuat amb l’empresa en dates anteriors.
Setè. El termini màxim per dictar el laude corresponent és de 20 dies, sense perjudici de possibles ampliacions en el temps que es poden produir si sorgeixen dificultats tècniques que impedeixen dur a terme els mesuratges en el termini establert reglamentàriament. Per aquest motiu, es concreta que en el cas que per qualsevol raó de tipus tècnic o per força major no es pogués dictar el laude en el termini establert de 20 dies hàbils, l’empresa aplicaria, a partir del dia 21, des del següent al lliurament al Tribunal Laboral de Catalunya de les operacions consensuades per al mesuratge per la Comissió paritària de l’empresa, un increment de producció del 2% sobre la que es produïa fins aleshores després de l’aplicació de l’increment del 5% consensuat per les parts. Tot això sense perjudici de les possibles correccions, per defecte o excés, que es puguin produir un cop promulgat el laude.
Vuitè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Novè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Desè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball del mateix Tribunal, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Onzè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.
Dotzè. La representació dels treballadors desconvoca formalment, en aquest acte, la vaga convocada per als dies 13, 16, 18 i 20 de febrer.»

Quart. La Comissió paritària de mètodes i temps d’IISA, el 16 de febrer de 1998, en compliment del punt quart de l’acta de conciliació i mediació de data 12 de febrer de 1998, va comunicar a la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya la selecció d’operacions objecte del mesuratge, que són les següents:
– Línia I. Cuines tipus C-5030: Llocs 1, 2, 5, 6, 7, 9, 18, 23 i 24.
– Línia II. Cuines tipus C-5041: Llocs 1, 2, 3, 5, 6 i 11.
– Línia forns. Forn tipus H-630: Llocs 1, 2, 7, 8, 9, 13 i 16.

Fonaments jurídics

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II) En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 20 de febrer de 1998 per tal de recollir informació sobre els llocs de treball de les tres línies de muntatge objecte d’estudi mitjançant una detallada visita, conjuntament amb la representació de l’empresa i el comitè d’empresa, i establir un pla de treball. Els tècnics es van presentar de nou a l’empresa els dies 25 i 27 de febrer i el dia 4 de març de 1998 a fi de prendre les dades necessàries per a l’elaboració de l’estudi.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció a activitat normal i consegüentment a activitat habitual (76 Bedeaux) exigible a l’empresa per imperatiu del conveni col·lectiu, de les operacions que es detallen a continuació, és la següent:

Línia I. Cuines tipus C-5030

Producció horàriaProducció diària (8 hores)
LlocsA
activitat
normal
(60 Bedeaux)
A
activitat
75
Bedeaux
A
activitat
76
Bedeaux
A
activitat
normal
(60 Bedeaux)
A
activitat
75
Bedeaux
A
activitat
76
Bedeaux
1
2
5
6
7*
9
18*
23**
24
44,3
46,2
66,1
38,8
20,5
46,1
21,25
50,0
43,1
55,3
57,8
82,7
48,6
25,6
57,7
26,6
55,9
53,9
56,1
58,6
83,8
49,2
25,95
58,4
26,95
56,3
54,6
354,4
396,6
528,8
310,4
164,0
368,8
170,0
400,0
344,8
442,4
462,4
661,6
388,8
204,8
461,6
212,8
447,2
431,2
448,8
468,8
670,4
393,6
207,6
467,2
215,6
450,4
436,8

Nota: * Llocs de treball dobles. ** Llocs de treball limitat per tenir elements màquina.

Línia II. Cuines tipus C-5041

Producció horàriaProducció diària (8 hores)
LlocsA
activitat
normal
(60 Bedeaux)
A
activitat
75
Bedeaux
A
activitat
76
Bedeaux
A
activitat
normal
(60 Bedeaux)
A
activitat
75
Bedeaux
A
activitat
76
Bedeaux
1
2
3
5**
6
11
18,0
16,3
17,8
16,1
16,6
15,6
22,6
20,4
22,2
19,7
20,7
19,6
22,9
20,7
22,5
19,9
21,0
19,8
144,0
130,4
142,4
128,8
132,8
124,8
180,8
163,2
177,6
157,6
165,6
156,8
183,2
165,6
180,0
159,2
168,0
158,4

Nota: * Llocs de treball dobles. ** Llocs de treball limitat per tenir elements màquina.

Línia Forns. Forns tipus H-630

Producció horàriaProducció diària (8 hores)
LlocsA
activitat
normal
(60 Bedeaux)
A
activitat
75
Bedeaux
A
activitat
76
Bedeaux
A
activitat
normal
(60 Bedeaux)
A
activitat
75
Bedeaux
A
activitat
76
Bedeaux
1
2
7
8
9
13
16
30,4
26,2
22,4
25,5
25,0
22,8
19,1
38,0
32,7
28,0
31,9
31,3
28,5
23,9
38,5
33,2
28,4
32,3
31,7
28,8
24,2
243,2
209,6
179,2
204,0
200,0
182,4
152,8
304,0
261,6
224,0
255,2
250,4
228,0
191,2
308,0
265,6
227,2
258,4
253,6
230,4
193,6

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.