PAB 314/00

PAB 314/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DOÑA ENRIQUETA DELGADO BASTIA;DON JOSÉ MANUEL MOYA CASTILLA; DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 314/2000 GRVNT Y LVRD, S.A.,L DIA DINOU D’OCTUBRE DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 5 de Setembre de l’any 2000, el Comitè d’Empresa de GRVNT LVRD, S.A. Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 304/2000.

SEGON. L’objecte i pretensió sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Que es determinin amb precisió els períodes d’adaptació als mètodes així com els temps que afecten el lloc de treball desenvolupat pel Sr. Vlchs, tot plegat d’acord amb la ja repetida acta de 17.12.99.

TERCER. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 13 de setembre de l’any 2000, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.- Totes dues representacions se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar si els temps establerts i implantats en virtut de l’acta de 17 de desembre de 1999, per a les operacions de “Tallar guies i taladrar les guies de les persianes verticals Lvrdr i VD”, i “Muntar elements en les guies de les persianes verticals Vareta Directa VD i Lvrdr”, són correctes, i en cas de no ser així, establir els temps a activitat normal en les indicades operacions.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

La intervenció dels tècnics que componen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa GRVNT LVRD, S.A., situat al carrer Bsl, 4 de la població de Brbr del Vls el dia 22 de setembre de 2.000 a fi de recollir informació al voltant del treball sol·licitat; per a això es va mantenir una reunió conjunta, amb la representació de l’Empresa i del Comitè d’Empresa, i es va efectuar una detallada visita al lloc de treball objecte de l’estudi; en aquest mateix dia es va aixecar acta per ajornar la data d’entrega de l’informe tècnic sol·licitat fins al dia 16 d’octubre de 2000. Els dies 27 de setembre i 4 d’octubre de 2.000 ambdós tècnics es van presentar novament en l’Empresa per tal de prendre les dades necessaris per a l’elaboració de l’estudi. Per a això es va procedir a efectuar una anàlisi i estudi detallat de dos ordres de fabricació, de tall i taladrat de guies de persiana, així com el muntatge de vint persianes (deu de cada tipus) incloses en sendes ordres de fabricació elegides dites persianes per l’operari habitual del lloc i membre així mateix de la representació dels treballadors.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

Al no existir, en tots els casos analitzats, diferències en però/menys 5% respecte als temps a activitat normal aplicats per l’Empresa, es conclou que, a través de la mostra analitzada considerada prou representativa, els temps establerts i implantats per l’Empresa en virtut de l’acta de 17 de desembre de 1999, per a les operacions de “Tallar guies i taladrar les guies de les persianes verticals Lvrd i VD” i, “Muntar elements en les guies de les persianes verticals Vareta Directa VD i Lvrd”, són correctes.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.