PAB 3/95

Laude arbitral dictat el 26 de gener de 1995 per Fernando Albisu Codina, Estanislau Saló de la Iglesia, Javier Agudo Lázaro i Antonio Castán Sanclemente, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa TISA

Antecedents de fet

Primer. El dia 27 de desembre de 1994, P.V.E., membre del comitè d’empresa de l’empresa TISA presenta l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 222/94.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«De forma unilateral, l’empresa ha dut a terme una revisió de temps i la seva posterior aplicació, amb tres llocs de treball (duess màquines de soldar de punt i una premsa de 160 tones) que han resultat amb uns temps assignats per l’empresa díficilment assolibles en rendiment mínim pels treballadors».

Tercer. Degudament citades les parts s’intenta mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 4 de gener de 1995, que conclou amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual es designa per unanimitat aquest Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar quin és el temps que l’empresa ha de concedir per assolir l’activitat mínima exigible, segons el mètode implantat actualment a l’empresa, en les operacions 1a (trepar desenvolupament), 4a (soldar les quatre cantonades de la caixa per punts) i 5a (soldar portagromers a la caixa per punts), amb els desplaçaments corresponents, de la fabricació de la caixa campana».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge, al qual se sotmeten voluntàriament i expressament, té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.
Cinquè. En aquest acte també es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. Als efectes del que s’ha acordat, ambdues parts formalitzen amb aquest acte el corresponent conveni arbitral.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada, que es va personar a l’empresa els dies 12 i 19 de gener de 1995 per analitzar les ocupacions i prendre les dades pertinents, tot emetent l’esmentat informe el dia 24 de gener de 1995.

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

Els temps que l’empresa ha d’aplicar per assolir l’activitat mínmia exigible, segons el mètode actualment implantat a l’empresa, en les operacions 1a (troquelar desenvolupament), 4a (soldar les quatre cantonades de la caixa per punts) i 5a (soldar portagromers a la caixa per punts), amb els desplaçaments corresponents, de la fabricació de la caixa campana, són els següents:

Núm.

Operació

Temps normal

Ph normal

Trepar desenvolupament

0,4309 min

139

Soldar les 4 cantonades de la caixa per punts

1,0511 min

57

Soldar portagromers a la caixa per punts

0,7796 min

77

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.