PAB 298/98

PAB 298/98

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON FRANCISCO JAVIER MORENO BURGOS, PRESIDENT; DOÑA ENRIQUETA DELGADO BASTIA; DON FERNANDO ALBISU CODINA I DOÑA MARISOL MORALES DE CANO, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 298/98 BBA F E, S.A., EL DIA 28 DE GENER DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El dia 24 de novembre de 1998, el Comitè d’Empresa de BBA F E, S.A. va presentar  Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 290/98.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Els tècnics de l’empresa quan mesuren o cronometren, no apliquen els temps que corresponen.

Tercer. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 30 de novembre de 1998, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1º.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat  a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2º.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció a activitat normal en les següents illes:

1.-PREMSA 10 Y PREMSA 11

2.-PREMSA 14 Y PREMSA 15

3º.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4º.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5º.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6º.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7º.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de Tècnics es persona en l’empresa per primera vegada el dia 21 de desembre de 1998, dia en el qual es va celebrar una reunió conjunta amb les representació de l’empresa i dels treballadors. En l’esmentada reunió es va acordar, motivat pel període de vacances de Nadal, iniciar el control a peu de maquina el dia 11 de gener de 1999, concedint totes dues representacions una ampliació del termini de lliurament de l’informe dels tècnics fins al dia 28 de gener de 1999.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció a activitat normal a les illes premses 10 i 11 i premses 14 i 15, és la següent:

ILLES

PRODUCCIÓ NORMAL

Premses 10 i 11

8,33 premsades/hora i premsa

Premses 14 i 15

8,02 premsades/hora i premsa

Dades expressats en sistema centesimal activitat 100, incloent les interferències.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell.

Fco. Javier Moreno Burgos
Enriqueta Delgado Bastia
Fernando Albisu Codina
Marisol Morales de Cano

PAB 195/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON JOSÉ LUÍS SORTIT BANÚS, PRESIDENT; DOÑA MARISOL MORALES DE CANO; DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO I DOÑA CARMINA LÁZARO ALAYA, EN L’EXPEDIENT PAB 195/99, BRS, S.A., EL DIA CINC DE JULIOL DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El dia 28 de maig de 1999, Juan Plaza López, President del Comitè de Empresa de BRS, S.A.. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 183/99.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Discrepàncies en els temps del modulo 4.

Tercer. Degudament citades les parts va ser intentada la Conciliació-Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 2 de juny de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1º.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2º.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció normal, amb el sistema establert en l’empresa MTM2, de les següents línies del Mòdul 4:

– Tigra.

– Corsa 2 portes i 4 portes.

3º.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4º.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5º.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6º.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7º.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) El dia 16 de juny de 1999, en reunió mantinguda per la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del TLC, amb la Direcció i el Comitè d’Empresa de BRS, S.A., es va acordar concretar la pregunta efectuada en l’acta de submissió a arbitratge en els següents termes:

– En el model Tigra, que consta de 7 llocs de treball, la producció normal de la línia es donarà per al cas que intervenen 4 operaris.

– En el model Corsa 2 portes, que consta d’11 llocs de treball, la producció normal de la línia es donarà per al cas que intervenen 5 operaris.

– En el model Corsa 4 portes, que consta de 10 llocs de treball, la producció normal de la línia es donarà per al cas que intervenen 5 operaris.

– Prorrogar el termini de lliurament de l’informe del TLC, allargant-ho en 15 dies naturals (fins al 8 de juliol).

IV) Aquell mateix dia la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del TLC recullo la informació respecte als llocs de treball de les línies de muntatge objecte de l’estudi, efectuant una detallada visita a les mateixes conjuntament amb la representació de l’Empresa i del Comitè d’Empresa, i es va efectuar una filmació en vídeo de les diverses operacions que es realitzen en tots i cada un dels diversos llocs de treball de les tres línies de muntatge ( Tigra, Corsa 2 portes i Corsa 4 portes) i es van prendre les dades necessaris per a l’elaboració de l’estudi.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció normal, amb el sistema establert en l’empresa MTM2, de les següents línies del Mòdul 4, és la següent:

LÍNIA DE MUNTATGE

NÚMERO DE LLOCS DE TREBALL

NÚMERO D’OPERARIS

PRODUCCIÓ HORÀRIA NORMAL PER OPERARI
(EN UNITATS)

TIGRA (AMB O SENSE ETIQUETA)

7

4

24’16

CORSA 2 PORTES

11

5

19’83

CORSA 4 PORTES

10

5

21’70

En els temps normals o correctes a partir del els quals s’han determinat les produccions normals, no estan inclosos els elements de freqüència corresponents a: Autocontrol, Alimentació, Errors de l’atornillador i Caiguda de clips.

És per això que per establir els temps normals totals (muntatge però elements de freqüència) de les operacions estudiades, hauran de incrementar-se els temps normals objecte d’aquest estudi amb els temps correctes o normals establerts per l’Empresa per aquelles operacions freqüencials.

El laude únicament podrà recórrer-se davant els Tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència); aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

José Luís Sortit Banús
Marisol Morales De Cano
Rafael Martínez Romero
Carmina Lázaro Alaya