PAB 275/08

LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. ANTONIO ALCÓN DE DIEGO, PRESIDENT; SRS. JOSEP GARCÍA ARENY, JAVIER AGUDO LÁZARO I PEDRO SERRANO FERNÁNDEZ, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 275/2008 –R. B. E. C., S.A. (R.B.EC.)- EL DIA 29 DE MAIG DE 2008.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 4 de març de 2008, el Comitè d’Empresa de R. B. E. C., S.A. (R.B.EC.), va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 180/2008.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació, segons es feia constar en l’escrit introductori presentat, es el que consta detallat a continuació:

1.- Origen i desenvolupament:

La comissió de productivitat va iniciar tràmits al TLC en data de 22/01/08 expedient PCB 46/2008. Va desistir del mateix, previ acord del dia 28/01/08 amb la direcció de RBEC. Dit acord quedava supeditat a la revisió per part dels tècnics de temps de CC.OO. i UGT, de les fulles d’instruccions presentades per TEF 6 i les MOEs corresponents el dia 20/12/07 i d’aplicació gener 2008.

Després de la reunió mantinguda el dia 05/02/08 entre els tècnics de temps de CC.OO. i UGT i amb el departament de TEF-6 i la comissió, les conclusions a les que es va arribar son:

1.- No s’han fet les modificacions suficients que justifiquin aquestes pujades.

2.- Els tècnics van detectar una irregularitat en el procediment en el procés de càlcul de l’estudi MTM.

2.- Objecte i pretensió:

La Comissió de productivitat del Comitè d’Empresa reclama l’anul·lació de les noves fulles d’instruccions presentades el dia 20 de desembre de 2007 i d’aplicació a gener de 2008.

Demanem que el Tribunal Laboral de Catalunya emeti una citació a l’empresa R. B. E. C. S.A. a fi de solventar aquest conflicte.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme al llarg dels dies 11 de març i 14 d’abril de 2008. En la primera compareixença, la del 11/03/2008, ambdues parts varen convenir en Acta la creació d’una Comissió Tècnica encarregada d’estudiar, en el si de l’empresa, les diferències i discrepàncies existents. Així mateix, en la pròpia Acta es va establir que si no s’assolia cap acord en l’esmentada Comissió, les parts es comprometien a formalitzar el corresponent conveni arbitral de submissió al procediment d’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

En conseqüència, en la segona compareixença, la del dia 15/04/2008, ambdues parts acorden i convenen el següent:

PRIMER:.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

 

SEGON:.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

 

“Determinar la producció horària a activitat normal 100 i activitat 120, d’acord amb l’establert en l’article 42 del Conveni Col·lectiu d’Empresa vigent, de les línies següents:

A) M01 Línia 163 catàleg 3397020705 (4 operaris)

B) M02 Línia 261 catàleg 0390201596 (10 operaris).”

 

TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

 

QUART:.Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

 

CINQUÈ:.-Amb el present acte de conciliació o mediació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

SISÈ:.-La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

 

La Delegació de Barcelona Tribunal Laboral de Catalunya comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Srs. Josep Busquets Gubau i Alejandro Fernández López.

 

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

 

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya. 

 

SETÈ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, a tenor d’allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els tècnics de la Comissió d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya, Srs. Josep Busquest i Alejandro Fernández, es varen personar a l’Empresa el dia  25 d’abril de 2008, a fi i efecte de recollir informació sobre el treball sol.licitat. Per aquest motiu es va mantenir una reunió conjunta amb la Direcció i el Comitè d’Empresa, determinant-se un pla de treball i concretant-se els llocs i operacions objecte de cronometratge. Així mateix, per necessitats de la planificació productiva es va sol.licitar una prórroga en la data de lliurament de l’informe tècnic fins el dia 30 de maig de 2008.

Els treballs de cronometratge es varen dur a terme els dies 6 i 12 de maig de 2008.

Per tot el que precedeix, es dicta el següent

LAUDE ARBITRAL

La producció horària a activitat normal 100 i activitat 120, d’acord amb l’establert en l’article 42 del Conveni Col·lectiu d’Empresa vigent, de les línies A) M01 Línia 163 catàleg 3397020705 (4 operaris) i B) M02 Línia 261 catàleg 0390201596 (10 operaris), es la que es constata en els quadres següents:

                   MUNTATGE DE MOTOR 4 OPERARIS 
Catàleg 3397020705Temps de treball a

100 (H./h )

Temps de treball a

120 (H./h)

Producció

hora a Activ. normal 100

Producció

hora a    Activ. 120

Linea 163147,07122,5668,0081,6

                  MUNTATGE DE MOTOR 10 OPERARIS 
Catàleg

0390201596

Temps de treball a

100 (H./h )

Temps de treball a

120 (H./h)

Producció

hora a Activ. Normal 100

Producció

hora a    Activ. 120

Linea 26122,8019,00438,6526,3

                        

El Laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 
Antonio Alcón de DiegoJosep García Areny
  
Javier Agudo LázaroPedro Serrano Fernández