PAB 255/95

Laude arbitral dictat el 19 de desembre de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, Miguel Ángel Garcia Vega, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa TUBSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 16 de novembre de 1995, el comitè d’empresa de TUBSA va presentar un escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ésser registrat amb el número PCB 217/95.

Segon. El tema sotmés a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Que els temps concedits per l’empresa no ens possibilita aconseguir activitats, que ens permetin reportar incentius que corresponguin a l’activitat que es desenvolupa en l’operació 010 (soldar 2 femelles a plaques), corresponents a la referència 48.09.0003.4/4-2».

Tercer. Degudament citades les parts va ésser intentada la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 23 de novembre de 1995, que conclou amb el resultat d’acord, en els següents termes:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i als efectes designen per unanimitat el Tribunal que ha conegut del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar el rendiment a l’activitat normal 100 per a les operacions 010 i 011 (soldar 2 femelles a plaques) corresponents a la referència 48.09.0003.4/4-2».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquest acte es compleix el tràmit de audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntàriament i expressament, té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a sotmetre’s al que en ell s’estableix.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre aquest procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procedimient laboral.

II. D’acord amb el que preveu el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió tècnica del mateix informe pericial sobre la controversia plantejada.

III. La Comissió tècnica es va personar a l’empresa el dia 29 de novembre de 1995 amb la finalitat de realitzar el corresponent estudi.

En una reunió conjunta prèvia a la presa de dades, es va comentar a ambdues parts (cap de personal i president del comitè d’empresa) que la petició era formalment confosa per l’ús consecutiu de rendiment i activitat, ja que són termes pràcticament sinònims. Afortunadament, el fons del problema sí que quedava clar per a tots i es va acordar de forma unànime clarificar el text, explicitant el terme rendiment com a producció horària. Així doncs, en realitat, la petició a la qual s’ha donat resposta es la següent:
«Determinar la producció horària a l’activitat normal 100 per a les operacions 010 i 011 (soldar 2 femelles a plaques) corresponents a la referència 48.09.0003.4/4-2».

Tot l’estudi s’ha efectuat sobre l’operació 010 que es correspon amb una màquina de soldar. L’operació 011 correspon a una altra màquina de soldar més ràpida (3,6 dècimes de segon menys per a cada soldadura, segons afirma un representant tècnic de l’empresa), essent idèntics els mètodes de treball, segons es va dir, en ambdues operacions. Degut a la petita diferència entre temps per màquina i a la no disponibilitat de la màquina per observar l’operació 011 durant la visita, l’empresa va expressar de motu propi la seva conformitat que els resultats obtinguts de l’estudi de l’operació 010, també siguin aplicats a l’operació 011.

IV. En aquest expedient s’han complert tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en l’article 10 i següents, referits al procedimient arbitral.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

Laude arbitral

Les produccions hora a activitat normal 100, quan s’utilitzi un contenidor d’evacuació de 200 o de 400 plaques, són les següents:

Producció hora sense verificacions 143 plaques
Producció hora verificant rosques i centratge cada 200 plaques 139 plaques
Producció hora verificant rosques, centratge i par cada 200 plaques 137 plaques

Aquesta resolució arbitral té caràcter vinculant i obliga a les parts a sotmetre’s al seu contingut i únicament podrà ser recorreguda davant els tribunals competents pels motius previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ambdues parts, després de la notificació d’aquest laude i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar a l’àrbitre o als àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts (art. 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).

Aquest laude ha estat emès per unanimitat dels membres que componen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya i en prova de conformitat el signen a la ciutat de Barcelona amb data 19 de desembre de 1995.