PAB 247/95

Laude arbitral dictat el 29 de desembre de 1995 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa HGCSA

Antecedents de fet

Vist i examinat per l’àrbitre designat per les parts el conjunt d’aspectes i circumstàncies que concorren al conflicte existent a l’empresa HGCSA.

Resultant que el 14 de novembre la direcció de l’empresa referenciada i la legal representació dels treballadors se sotmeten voluntàriament a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya en les condicions que determina el seu Reglament de funcionament.

Resultant que en data 8 de maig de 1995 davant del Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, la representació patronal d’establiments sanitaris i les centrals sindicals CCOO i UGT adopten un preacord respecte al Conveni col·lectiu nacional del sector d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència i consulta de Catalunya, i que en el seu punt H «Cláusula de descuelgue» diu: «se adaptará al convenio la cláusula de descuelgue confeccionada por el Tribunal Laboral de Catalunya, cuyo texto se adjunta a la presente acta».

Resultant que l’annex de l’esmentada acta assenyala: «Cláusula de descuelgue. Aquellas empresas que, a la entrada en vigor del presente convenio colectivo, se encuentren en situación económica de pérdidas u otras causas, reconocidas y constatadas por trabajadores y empresas, que puedan afectar a la ‘competitividad’ de las mismas (hecho que deberán acreditar documentalmente), al objeto de posibilitar el mantenimiento de los actuales niveles de empleo, podrán desvincularse del incremento económico pactado en el presente convenio para toda la vigencia del mismo, incluido el resultante de la aplicación de la cláusula de revisión salarial».

El procediment per dur a terme el pacte del paràgraf anterior serà el següent:

1. L’empresa haurà de lliurar a la representació dels treballadors, o en el seu cas a la comissió paritària del conveni col·lectiu, la documentació acreditativa de la situació que motiva la necessitat del despenjament.

2. Un cop constatada la situació de l’empresa, ambdues parts acordaran l’aplicació quantitativa d’aquesta clàusula de despenjament.

3. En el cas de disconformitat amb el despenjament, ambdues parts se sotmetran als tràmits de mediació i/o arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

4. S’acorda que la sol·licitud de despenjament haurà de ser comunicada a la comissió paritària del conveni en el termini d’un mes des de la seva signatura.

Resultant que en data 14 de novembre de 1995 ambdues parts designen Javier Crespán Echegoyen àrbitre de la qüestió sotmesa a l’arbitratge.

Resultant que el tema sotmès a l’arbitratge és el següent:
«Determinar si la clàusula de despenjament establerta en el “Conveni col·lectiu nacional de Catalunya per a establiments sanitaris d’hospitalització i assistència en l’àmbit de la sanitat privada”, que té una vigència fins al 31 de desembre de 1995, és d’aplicació a l’empresa HGCSA, durant la vigència indicada».

Resultant que l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat de dret.

Resultant que l’àrbitre designat accepta l’encàrrec en data 20 de novembre de 1995.

Resultant que les parts van ser escoltades per l’àrbitre designat als locals del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 23 de novembre de 1995.

Resultant que, com a conseqüència d’aquesta reunió, s’ha incorporat al dossier la documentació aportada per les parts.

Considerant que la competència per dictar aquest laude arbitral ve determinada per l’acord adoptat en el Conveni col·leciu d’establiments sanitaris d’hospitalització i assistència en l’àmbit de la sanitat privada, signat en data 21 de juny de 1995, per l’existència d’una clàusula de despenjament abans indicada i per l’acord adoptat per les parts en data 14 de novembre de 1995 en l’àmbit del Tribunal Laboral de Catalunya.

Considerant que l’empresa HGCSA ha tingut coneixement en data 27 de juny de 1995 de la signatura d’aquest conveni, es posa en coneixement també dels legals representants dels treblalladors, de l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris i de la comissió paritària del conveni col·lectiu del sector en data 4 de juliol de 1995 i amb justificant de recepció del 7 de juliol de 1995, amb la qual cosa es compleix el punt 4t del procediment establert en l’esmentada clàusula de despenjament.

Considerant que en aquesta comunicació l’empresa HGCSA assenyala als organismes indicats en el considerant anterior que «no puede asumir incremento salarial ni económico durante el presente año 1995 ni efectos retroactivos».

Considerant que en data 7 de juliol de 1995 l’empresa ha lliurat a la representació legal dels treballadors la documentació acreditativa de la situació que, segons ella, motiva la necessitat del despenjament.

Considerant que en la mateixa data de 14 de novembre de 1995 es dóna per finalitzat l’acte de conciliació, en què l’acord consisteix a sotmetre’s a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya i en conseqüència s’ha procedit a complimentar tots els tràmits que el procediment té previstos en la clàusula de despenjament del Conveni col·lectiu nacional de Catalunya per a establiments sanitaris d’hospitalització i assistència en l’àmbit de la sanitat privada.

Considerant que l’empresa HGCSA està en situació econòmica de pèrdues, cosa que es deriva clarament de la documentació obrant al dossier, i que encara continua en suspensió de pagaments un cop analitzats els balanços auditats que demostren la situació de pèrdues del 1992, el 1993, el 1994 i la previsió per al 1995. La situació de suspensió de pagaments és acceptada pel jutjat i amb una proposta de conveni que és recorreguda per una associació d’afectats de l’HGCSA.

Considerant que també hi ha «otras causas», ja que el Servei Català de la Salut està donant un gran suport per mitjà del trasllat de diverses activitats a l’HGCSA, cosa que contribueix al procés progressiu de disminució de pèrdues i que es pot assenyalar com a altres causes que proven la situació econòmica negativa de l’HGCSA, extrem que ha estat reconegut per la representació dels treballadors i les treballadores de l’hospital.

Considerant que la representació dels treballadors reconeixen explícitament el creixement de l’activitat hospitalària derivat del suport que el Servei Català de la Salut estableix i que tampoc rebutgen per incertes les dades que avalen la situació econòmica de pèrdues, sinó que únicament assenyalen que «no estamos hablando de una empresa con pérdidas debido a disminución de su actividad», és a dir, que cada vegada té més activitat, però res assenyalen sobre si la situació és deguda o no a les pèrdues.

Considerant que el concepte «competitivitat» per a l’empresa HGCSA, resulta extremadament complex poder establir un enllaç entre el despenjament salarial de 1995 i la competitivitat de l’hospital, per tal com l’hospitalització sanitària no es pot considerar un mercat absolutament lliure, ja que depèn fonamentalment de criteris de política sanitària i d’estructuració territorial, els quals resulten determinants perquè un hospital pugui mantenir el nivell d’ocupació, en major mesura que les raons derivades del despenjament econòmic.

Considerant, no obstant, que qualsevol altra sobrecàrrega afegida a la situació precària de l’hospital agreujaria encara més la situació de l’entitat en el mercat de la sanitat privada, ja que cada vegada hi ha una oferta més gran de centres hospitalaris, pràctiques comercials poc ortodoxes, mercat confós amb el mutualisme assistencial, etc. i, en conseqüència, pot acceptar-se d’una forma laxa que el no despenjament salarial afectaria en última instància la «competitivitat» de l’HGCSA.

Considerant, per últim, que el cost del personal és determinant per al manteniment de la competitivitat de l’hospital, sembla clar que si l’empresa es desvincula de l’increment econòmic pactat al conveni de referència resultarà possible mantenir els actuals nivells d’ocupació.

Considerant que la representació dels treballadors no aporta res en contra de les causes previstes a la clàusula de despenjament del Conveni col·lectiu nacional de Catalunya per a establiments sanitaris d’hospitalització i assistència en l’àmbit de la sanitat privada.

Per tot el que s’exposa, i segons el meu lleial saber i entendre, arbitrant en dret, dicto el següent

Laude arbitral

Primer. Que es compleixen, en el cas de l’empresa HGCSA, els supòsits previstos en la clàusula de despenjament del Conveni col·lectiu nacional de Catalunya per a establiments sanitaris d’hospitalització i assistència pel que fa a la «situación económica de pérdidas u otras causas», reconeguda, constatada i documentada per l’empresa i no negada pels treballadors i treballadores, i que justifica, en conseqüència, la seva pretensió de no aplicar l’augment per al 1995 ni els efectes retroactius establerts en el conveni de referència.

Segon. Que es pot derivar de forma laxa la relació existent entre el despenjament de l’increment econòmic del conveni i la competitivitat de l’empresa, tot i que resulta extraordinàriament dificultós poder establir elements causals directes entre l’un i l’altra.

Tercer. Que en tot cas s’estableix una relació entre el despenjament de l’increment econòmic del conveni i la competitivitat, en la mesura que es faci certament possible el manteniment dels actuals nivells d’ocupació.

Quart. Que es determina que la clàusula de despenjament establerta al Conveni col·lectiu nacional de Catalunya per a establiments sanitaris d’hospitalització i assistència en l’àmbit de la sanitat privada és d’aplicació a l’empresa HGCSA durant la vigència indicada.

Aquesta resolució arbitral té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, i únicament pot ser recorregut davant els tribunals competents pels motius previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ambdues parts, després de la notificació del laude i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar a l’àrbitre o als àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts (art. 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).