PAB 245/98

PAB 245/98

Laude arbitral dictat el 20 d’octubre de 1998 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Javier Agudo Lázaro i Rafael Martínez Romero, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa SSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 25 de setembre de 1998, la direcció de l’empresa d’SSA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 242/98.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«A conseqüència d’una modificació del mètode operatiu, s’ha obtingut una millora en la productivitat del lloc anomenat “cadena d’acabats sèrie 65”.
Als efectes de determinar els nous temps resultants, s’ha procedit a un cronometratge del lloc, per mitjà del tècnic intern i d’un gabinet extern. S’han comprovat els temps de diverses operàries, que no reconeixen els nous valors.
Se sol·licita a aquest Tribunal de comú acord amb el comitè d’empresa del centre afectat, que es designin els tècnics que procedeixin per verificar els resultats obtinguts en el cronometratge».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 1 d’octubre de 1998, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«1r. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
2n. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar la producció a activitat normal 60 Bedeaux dels llocs de la cadena d’acabats de la sèrie 65 en la modalitat bipolar, tripolar i tetrapolar».
3r. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
4t. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
5è. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
6è. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball del mateix Tribunal, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
7è. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II) En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 9 d’octubre de 1998 a fi de mantenir una entrevista amb la direcció i el comitè d’empresa, i veure in situ el motiu de la controvèrsia. Posteriorment se’n va efectuar l’estudi el dia 14 del mateix mes.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció a activitat normal 60 Bedeaux dels llocs de la cadena d’acabats de la sèrie 65 en la modalitat bipolar, tripolar i tetrapolar, és la següent:

Procés operatiu Temps normal
(60 Bedeaux)
Producció
horària normal
Muntatge bipolar 0,5480 minuts 109,4 peces
Muntatge tripolar 0,7425 minuts 80,8 peces
Muntatge tetrapolar 0,9373 minuts 64 peces

D’aquests resultats cal tenir en compte les consideracions següents:

1) El temps de muntatge bipolar, és superior que els altres dos models (uni, neutre i uni, uni).

2) Els temps de neteja dels llocs al final del torn es duen a terme fora del temps cicle, amb temps preestablerts pactats entre la direcció i el comitè d’empresa.

3) Les treballadores estudiades han estat les habituals dels llocs esmentats i en tots els casos acordades entre ambdues parts.

4) Els temps d’aprovisionament externs al lloc de treball no s’han comptabilitzat dins de la norma perquè són efectuats per un responsable d’aquesta feina.

5) Els temps de canvi de model no han estat comptabilitzats dins de la norma perquè són de freqüència variable.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.