PAB 240/98

PAB 240/98

Laude arbitral dictat el 21 d’octubre de 1998 per Rafael Martínez Romero, Javier Agudo Lázaro, Joan M. Angulo Arrese i Ignasi Puig Hernández, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa VCSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 18 de setembre de 1998, P.N.S., president del comitè d’empresa de VCSA, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 238/98.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Per canvi de sistema de treball els operaris no arriben al rendiment mínim 100, exigit per l’empresa en la línia I 105 (Polo ACV CI)».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 23 de setembre de 1998, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«1r. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
2n. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar l’activitat normal de la cadena de muntatge línia I 105 Polo ACV CI amb el nou mètode de treball aplicat per l’empresa, quan afecti 7 persones».
3r. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
4t. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
5è. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
6è. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball del mateix Tribunal, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
7è. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II) En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió tècnica es van presentar a l’empresa per primera vegada el dia 5 d’octubre de 1998 a fi de recollir informació sobre els llocs de treball de la línia de muntatge objecte d’estudi i efectuar-hi una detallada visita conjuntament amb la representació de l’empresa i del comitè d’empresa el dia 13 d’octubre de l’any 1998, per tal de prendre les dades necessàries per a l’elaboració de l’estudi.

IV) En data 13 d’octubre de 1998, va tenir entrada en aquest Tribunal la sol·licitud de la representació de l’empresa i del comitè d’empresa d’ampliar la pregunta inicial amb el text següent: “I a més la producció a activitat normal de cadascun dels 6 primers llocs de treball de la cadena línia I 105”.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

L’activitat normal de la cadena de muntatge línia I 105 Polo ACV CI, amb el nou mètode de treball aplicat per l’empresa, quan afecta 7 persones, és la següent:

Versió Pamplona

Quantitat de treball a activitat normal (en hores)

(0,0217 x 7 + 0,020830 + 0,01732) / 8 = 0,0237

Producció horària a activitat normal (en unitats)

42’3

Versió Alemania

Quantitat de treball a activitat normal (en hores)

(0,0217 x 5 + 0,020830 + 0,01732) / 6 = 0,0244

Producció horària a activitat normal (en unitats)

40’9

La producció a activitat normal de cada un dels 6 primers llocs de treball de la cadena línia I 105, és la següent:

Línia I 105 Polo ACV CI (versió Pamplona)

Núm. Lloc de treballQuantitat de treball
a activitat normal
(en hores)
Producció horària
a activitat normal
(en unitats)
10,021746,1
20,017856,0
30,019850,6
40,015763,7
50,018155,2
60,020103 + 0,01732 / 844,9

Línia I 105 Polo ACV CI (versió Alemania)

Núm. Lloc de treballQuantitat de treball
a activitat normal
(en hores)
Producció horària
a activitat normal
(en unitats)
10,021746,1
20,017856,0
30,019850,6
40,015763,7
50,018155,2
60,020830 + 0,01732 / 642,2

Nota: En la versió Pamplona el lloc núm. 1 marca el ritme de la cadena, llevat cada 8 unitats en què marca el ritme el lloc núm. 6, ja que aquest lloc ha de realitzar el canvi de caixa o contenidor. En la versió Alemania, cada 6 unitats passa el mateix.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.