PAB 23/97

Laude arbitral dictat el 16 de gener de 1997 per Fernando Albisu Codina, Marisol Morales de Cano, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa BHI

Antecedents de fet

Primer. Amb data 9 de gener de 1997 es presenta en aquest Tribunal Laboral de Catalunya la convocatòria de vaga per part del comitè d’empresa de BHI (centre Zona Franca), sol·licitant la conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.
Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta a la convocatòria de vaga presentada pel comitè d’empresa, és el següent:
«Canvi substancial en el calendari laboral per a l’any 1997».
Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 16 de gener de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar les normes per establir el gaudi dels dies sobrants fins arribar als 221 dies de presència durant l’any 1997 en les seccions de producció i laboratori».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge d’equitat.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.
Setè. La representació dels treballadors desconvoca formalment en aquest acte la vaga prevista per als dies 18, 19, 20 i 21 de gener de l’any en curs.»

Fonaments d’equitat

1. Un cop realitzat el tràmit d’audiència entre els qui insten el present arbitratge, en presència dels membres del Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, es constata que la discrepància fonamental entre les parts consisteix en el nombre de dies a gaudir en caps de setmana, així com l’aplicació d’aquest gaudi per a la totalitat dels treballadors destinats a les seccions de producció i laboratori.

2. Un cop el Tribunal Laboral de Catalunya ha sentit les parts i ha realitzat un intent d’aproximació de les posicions, aquestes es fixen en els termes següents:

Posició de la representació dels treballadors
Sol·liciten que el gaudi dels dies sobrants inclogui 8 dies coincidents amb 4 caps de setmana per al total dels treballadors de les seccions de producció i laboratori.

Posició de la representació empresarial
L’empresa oferia gaudir els dies sobrants de dilluns a divendres en torns de matí, tarda i nit per al personal de la secció de producció, i en torns de matí i tarda, també de dilluns a divendres, per al personal de laboratori.

Un cop sentides les posicions de les parts, i en equitat, el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, dicta el següent

Laude arbitral

Primer. Durant l’any 1997 el personal de les seccions de producció i laboratori podran gaudir dels dies sobrants fins arribar als 221 dies de presència, de la manera que es detalla a continuació:

Personal de la secció de producció: de dilluns a divendres per als torns de matí, tarda i nit.

Personal de la secció de laboratori: de dilluns a divendres per als torns de matí i tarda.

Durant l’any es podrà gaudir de 2 caps de setmana (dissabte i diumenge), més 1 dia que podrà ser dissabte o diumenge.

Segon. Cada torn haurà de confeccionar un programa trimestral dels dies sobrants, garantint el personal imprescindible que compleixi les necessitats de treball del període.

Aquesta programació convé tenir-la 15 dies abans del començament de cada període.

Tercer. S’hauran d’haver gaudit el 75% dels dies sobrants al 30 de setembre de cada any.

Quart. El que es disposa a l’apartat primer del present laude, serà d’aplicació per a la totalitat dels treballadors de la secció de laboratori a partir del dia 1 de juliol de 1997.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.