PAB 229/95

Laude arbitral dictat el 27 de novembre de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, Estanislau Saló de la Iglesia, Enriqueta Delgado Bastia i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa IFSL

Antecedents de fet

Primer. El dia 10 d’octubre de 1995, E.P.R., president del comitè d’empresa de l’empresa IFSL, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número d’expedient PCB 217/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«En el lloc de treball de ‘muntatge de cassoletes’ existeixen diferències en relació amb els temps que ha cronometrat l’empresa.

De conformitat amb l’article 8.8 del pacte d’empresa vigent, davant de la discrepància, les parts se sotmeten als procediments de mediació i/o arbitratge».

Tercer. El Tribunal Laboral de Catalunya va citar a les representacions de l’empresa i dels treballadors per a l’acte de mediació el dia 16 d’octubre de 1995. En data 11 d’octubre de 1995, la representació de l’empresa va sol·licitar un ajornament per motius aliens a la seva voluntat que feien impossible la compareixença per aquell dia, essent citades de nou ambdues parts el dia 23 d’octubre de 1995 a les 10.30 hores.

Quart. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 23 d’octubre de 1995, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen per unanimitat aquest Tribunal, que ha entès del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«¿Quin és el temps d’execució a activitat normal 100 de l’operació “preparar cassoleta del model Eureka”, sobre la base del mètode establert?»

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquest acte es compleix el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge a què se sotmeten voluntàriament i expressa té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a sotmetre’s al seu contingut.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics va sol·licitar una pròrroga del termini per al lliurament de l’estudi sol·licitat que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, de 10 dies hàbils, fruit de la manca de material per poder confeccionar l’informe tècnic. Posteriorment es va sol·licitar una altra ampliació del termini de lliurament de 3 dies hàbils per poder analitzar les dades recollides a l’empresa el dia 20 de novembre de 1995.

IV. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de manera especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

El temps d’execució a activitat normal 100 de l’operació ‘preparar cassoleta del model Eureka’, en base al mètode establert, és de:
2,7976 minuts/peça

Aquesta resolució arbitral té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, i únicament pot ser recorreguda davant els tribunals competents pels motius previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ambdues parts, després de la notificació del laude i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar a l’àrbitre o als àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts (art. 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).

Aquest laude ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya i en prova de conformitat el signen a la ciutat de Barcelona amb data de 27 de novembre de 1995.