PAB 215/94

Laude arbitral dictat el 18 de gener de 1995 per José Luis Salido Banús, José Eusebio García García, Enriqueta Delgado Bastia i Miguel Ángel del Castillo, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució del conflicte plantejat a l’empresa INPLEXSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 12 de desembre de 1994, J.J.S., representant legal i apoderat, i F.C., president del comitè d’empresa de l’empresa INPLEXSA presenten l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 209/94.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«La qüestió que es planteja en aquest Tribunal Laboral i que diferencia els posicionaments i interessos de les parts que compareixen conjuntament és la següent:
Amb la finalitat d’aconseguir el millor nivell de fabricació i grau de rendibilitat, i implantar un sistema de primes de productivitat, es va procedir per part de l’empresa a establir nous estàndards en determinats processos de fabricació que, previ estudi i posterior aplicació, han estat objecte de discrepància tant amb el comitè d’empresa com amb els mateixos treballadors afectats a les seccions corrresponents. Han tingut lloc diverses reunions per tractar de cercar una solució adequada i consensuada, sense èxit fins ara.
Concretament, les secions afectades per aquells nous estàndards productius són les següents:
— Secció d’injecció perfil (perfil 0362): ocupa actualment 4 operaris.
— Secció de trepatge (0236): ocupa entre 2 i 3 operaris, segons la càrrega de feina.
— Secció de conformat trepat (0740): ocupa 4 operaris.
Fins avui han estat diverses les reunions entre l’empresa i el comitè d’empresa, l’última de les quals fou el passat dia 23 de novembre de 1994, per tal d’assolir un acord en l’acceptació i l’efectiva aplicació dels temps en aquells processos de fabricació afectats.
En conseqüència amb tot això i vist que no hi ha unanimitat en els criteris d’ambdues parts, l’empresa i el comitè han acordat sotmetre les seves diferències sobre la qüestió litigiosa plantejada a la decisió d’un àrbitre que, designat de mutu acord per elles, emeti resolució arbitral de dret mitjançant l’adient laude vinculant, que en conformitat amb el que es preveu en l’article 11.2 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya al qual ens dirigim, les dues representacions personades manifesten decidida i expressa voluntat de sotmetre’s a l’expressada resolució arbitral».

Tercer. Degudament citades les parts s’intentà mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 16 de desembre de 1994, que va concloure amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual designen per unanimitat el Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Nombre de peces a fabricar per hora a un nivell d’activitat 100, en sistema centesimal, per a les referències 0362, 0236 i 9740, tenint en compte els límits determinats en un nivell superior pels nous estàndards fixats per l’empresa i en un nivell inferior pels estàndards que en el seu moment van ser modificats».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.
Cinquè. Amb aquest acte es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. Als efectes del que s’ha acordat, ambdues parts formalitzen amb aquest acte el corresponent conveni arbitral.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada, que es va personar a l’empresa el dia 5 de gener de 1995 per analitzar les ocupacions i prendre les dades pertinents, tot emetent l’esmentat informe el dia 17 de gener de 1995.

III. En aquest expedient s’han complert tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de manera especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

El nombre de peces a fabricar per hora a un nivell d’activitat 100, en sistema centesimal, per a les referències 0362, 0236 i 0740, tenint en compte els límits determinats en un nivell superior pels nous estàndards fixats per l’empresa i en el seu límit inferior pels estàndards que en el seu moment van ser modificats, és el següent:
Referència 0362      98 peces/hora
Referència 0236      70 peces/hora
Referència 0740      65 peces/hora

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.