PAB 173/97

PAB 173/97

Laude arbitral dictat el 17 de juny de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, Josep García Areny, José Luis IbÁñez Palomo i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa VC

Antecedents de fet

Primer. El dia 20 de maig de 1997, J.M.L.S., membre del comitè d’empresa de VC, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 161/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«No conformitat amb el temps donat per l’empresa a rendiment 100 mínim exigible per a l’article: “Muntatge Ibiza AACI, que afecta un equip de 7 més 1 persones a la línia U”».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 26 de maig de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció normal de la línia de producció Ibiza AACI, que es munta a la línia U amb 7 persones més 1 alimentador de llocs».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Cata-lunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa per primera vegada el dia 2 de juny de 1997 per a obtenir informació sobre la línia de producció Ibiza AACI i establir el pla de treball tenint en compte també el programa de producció de l’empresa. El dia 9 de juny els tècnics es van presentar novament a l’empresa per tal de completar la informació i prendre les dades necessàries per a l’elaboració de l’estudi.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal a la línia de producció Ibiza AACI, que es munta a la línia U amb 7 persones més 1 alimentador de llocs, és la següent:

Producció normal de la línia
de producció Ibiza AACI

18,30 peces per hora

Producció normal de la línia
de producció Ibiza AACI

141,82 peces per torn

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.