PAB 171/99

PAB 171/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: la Senyora MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENT; DON EDUARDO DE PAZ FUERTES; DON JOSÉ JULBE CLEMENTE I DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 171/99 ST, S.A., EL DIA 9 DE JUNY DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER: .- El dia 5 de maig de 1999, María del Carmen Bautista Cañas, President del Comitè d’Empresa de ST, S.A. va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 155/99.

SEGON: .- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Diversos problemes mètodes i temps en el sistema organitzatiu i productiu:

1er.-Els temps assignats al nou canvi de model són insuficients.

2on.-Sense haver-se produït canvis en els models, l’empresa redueix els temps en l’operació.

3er.-Per dificultats de les màquines no s’assoleix la qualitat necessària i impossibilita assolir l’activitat normal.

4rt.-Operacions amb dificultats per assolir l’activitat normal per l’ajustat del temps.

TERCER: .- Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 17 de maig de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.-Les dues parts acorden requerir de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya, informe en relació amb la producció exigible a activitat normal de l’operació següent:

– Pegar mànegues.

L’indicat informe no tindrà caràcter vinculant considerant-se per les dues parts com document vàlid per resoldre posteriorment la qüestió plantejada respecte a l’operació indicada.

2.-Respecte a les operacions en les que existeix discrepància entre totes dues representacions, les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

3.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar la producció normal exigible, d’acord amb el mètode de treball existent en l’empresa, de les següents operacions:

– Tancar i repuntar laterals.

– Tornar punys.

4.-L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

5.-Con la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

6.-Con el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

7.-La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

8.-Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 12 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de Tècnics es persona en l’empresa el dia 28 de maig de 1999 a fi de recollir informació respecte a les operacions objecte de l’estudi.

IV) En l’operació Tornar i planxar punys, les variants en teixit llis i adhesiu fluix no estaven disponibles per valorar-les el dia que s’efectua l’estudi per part de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball, així com tampoc la de punys dobles.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

La producció normal exigible, d’acord amb el mètode de treball existent en l’empresa, de les operacions Tancar i repuntar laterals i Tornar punys, és la següent:

1era TANCAR LATERALS (MÀNEGUES Y COSTATS)
TIPUS DE VARIANTTEMPS NORMAL EN MIN/PENYORATEMPS NORMAL EN PECES/HORA
MODELS TEIXIT NORMAL1,8432,6
MODELS TEIXIT A QUADRES1,9530,8
MODELS TEIXIT OXFORD1,9830,3

2ona REPUNTAR LATERALS(COSTATS I MÀNEGUES)
TIPUS DE VARIANTTEMPS NORMAL EN MIN/PENYORATEMPS NORMAL EN PECES/HORA
MOD. TEIXIT NORMAL SENSE ETIQUETA1,6237,0
MOD. TEIXIT OXFORD SENSE ETIQUETA1,6237,0
MOD. TEIXIT NORMAL AMB ETIQUETA1,7933,5
MOD. TEIXIT OXFORD AMB ETIQUETA1,7933,5

3era TORNAR I PLANXAR PUNYS (SENZILLS)
TIPUS DE VARIANTTEMPS NORMAL EN MIN/PENYORATEMPS NORMAL EN PECES/HORA
MODEL TEIXIT A QUADRES0,50120

NOTES:

– En les operacions 1era i 2ona el temps per manipular el paquet està inclòs en la norma.

– El valor aïllat de posar etiqueta de composició i talla en l’operació de repuntar costat és 0,17 minuts.

– El valor de manipular carros i paquets en l’operació 3ª de tornar punys és d’1,67 minuts.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell.

Montserrat Capdevila Valls
Eduardo de Paz Fuertes
Rafael Martínez Romero
José Julbe Clemente