PAB 170/96

Laude arbitral dictat el 25 de juny de 1996 per Eduardo de Paz Fuertes, Juan José Meca Saavedra, Enriqueta Delgado Bastia i Antonio Castán Sanclemente, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa GTSA

 

Antecedents de fet

 

Primer. El dia 18 de juny de 1996, el comitè d’empresa de GTSA i GESA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 166/96.

 

Segon. D’acord amb els antecedents apuntats en l’escrit introductori i les manifestacions de les parts en el tràmit d’audiència, es treu en conseqüència que: en l’empresa G. es produeix un excés de jornada anual que es calcula en 32 hores, que han d’abonar-se als treballadors a més de la seva retribució habitual, fet que comporta discrepàncies entre la representació empresarial i la dels treballadors respecte al període en què s’ha d’efectuar el pagament efectiu de les quantitats generades per aquest concepte.

 

Tercer. La representació dels treballadors estima que les quantitats generades pel concepte d’excés de jornada anual han d’abonar-se amb la nòmina del mes de maig, mentre que la representació empresarial defensa la tesi que el període de pagament de les quantitats esmentades s’ha d’establir en el mes de desembre.

 

Quart. Un cop vistes les discrepàncies manifestes durant el tràmit de conciliació i mediació, el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, va oferir a ambdues representacions la possibilitat de sotmetre’s a l’arbitratge del mateix Tribunal que havia entès de l’assumpte en el tràmit conciliatori, sotmetiment que fou acceptat per ambdues parts tal com consta en l’acta corresponent en la qual s’estableix com a qüestió a dirimir la següent:

«Dilucidar en quin mes de l’any ha de pagar-se l’excés d’hores de la jornada anual (32 hores)».

 

Cinquè. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge d’equitat.

 

Fonaments d’equitat

 

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

 

II. En el conveni col·lectiu d’empresa no hi ha cap norma que disposi el període de pagament de l’excés d’hores sobre la jornada laboral anual que es produeix en l’empresa, específicament durant l’any 1996.

 

III. La representació dels treballadors manifesta que, segons el seu criteri, el pagament de les hores esmentades hauria de realitzar-se amb la nòmina corresponent al mes de maig, mentre que la representació empresarial estima que s’ha d’efectuar al mes de desembre.

 

IV. Un cop sotmeses ambdues representacions a un arbitratge d’equitat, el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, a pesar que entén que seria més racional per al pagament de l’excés d’hores d’una jornada anual esperar que aquesta esdevingui en la seva totalitat a fi de determinar amb precisió l’excés produït, no obstant això davant el sotmetiment d’ambdues representacions a l’arbitratge d’aquest Tribunal i actuant sota el principi d’equitat, el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, dicta el següent

 

Laude arbitral

 

L’excés de la jornada anual quantificat en 32 hores que es produeix a l’empresa GTSA i GESA haurà de ser abonat per l’empresa esmentada als treballadors que correspongui, durant el mes d’octubre de 1996.

 

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.