PAB 148/95

Laude arbitral dictat el 29 de juny de 1995 per José Luis Salido Banús, Fernando Albisu Codina, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 23 de maig de 1995, el president del comitè d’empresa de l’empresa CSA, D.S.G., va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número d’expedient PCB 141/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«1. La implantació unilateral per part de l’empresa d’uns nous temps.
2. Després de la denúncia s’arriba a un acord per realitzar uns nous cronometratges que no són acceptats per les dues parts».   

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 29 de maig de 1995, que va concloure amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:
Primer.
Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, als efectes del qual designen per unanimitat el Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«El temps que a activitat normal (60 Bedaux) cal per realitzar cadascuna de les peces següents:
SC-15832
SC-15745
SC-15841
SC-15352
SC-15356».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb aquest acte es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Cinquè. Amb la signatura d’aquest acte de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada. Aquesta comissió, un cop es va personar a l’empresa el dia 2 de juny de 1995, sol·licità un ajornament fins al dia 29 de juny dels corrents per al lliurament de l’informe, ja que les peces objecte d’estudi no es produirien fins als dies 20 i 21 de juny. Els estudis dels temps es van realitzar els dies 21 i 22 de juny de 1995.

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

El temps que a activitat normal, 60 Bedaux, cal per realitzar cadascuna de les peces indicades és el següent:

 

Número
de peça
referenciada

Temps normal
en minuts/peça

Producció
exigible/hora
(activitat 60 Bedaux)

SC-15832

2,70

22,25

SC-15745

2,00

30,00

SC-15841

3,90

15,40

SC-15352

3,15

19,00

SC-15356

3,19

18,80

Aquesta resolució arbitral té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, i únicament pot ser recorreguda davant dels tribunals competents pels motius previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ambdues parts, després de la notificació d’aquest laude i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar a l’àrbitre o als àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts (art. 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).

Aquest laude arbitral ha estat emès per unanimitat dels membres que componen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya i en prova de conformitat el signen a la ciutat de Barcelona amb data 29 de juny de 1995.