PAB 122/96

Laude arbitral dictat el 21 de maig de 1996 per Eduardo de Paz Fuertes, José Julbe Clemente, Luis Salido BanÚs i Antonio Castán Sanclemente, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa THISA

Antecedents de fet

Primer. El dia 12 d’abril de 1996, l’empresa THISA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 111/96.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«Revisió i voluntat d’implantació per part de l’empresa, d’un nou cronometratge realitzat a les 2 premses mecàniques on es realitzen els treballs de primera operació de dolles número 1. Acord en el període de consultes de la modificació substancial de condicions de treball per delimitar qüestions, acudint al Tribunal Laboral de Catalunya».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 19 d’abril de 1996, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:

«Determinar si l’operació “embotició en premses excèntriques, a partir de retalls de xapa procedents del sobrant de l’embotició de cubetes”, reuneix les condicions de seguretat per als treballadors, i si és així, establir la producció normal d’aquesta operació».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquesta acta es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament, té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya podrà sol·licitar, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 3 d’abril de 1996 a fi de del verificar si el lloc de treball en qüestió reunia les condicions de seguretat suficients per al treballador.

Un cop vist el lloc de treball, en presència de la direcció i el comitè d’empresa, els tècnics del Tribunal van requerir que l’empresa situés en el capçal de 2 premses excèntriques una reixeta protectora que impedís la introducció de les mans del treballador en la matriu, ja que per les característiques del treball, no s’hi podia introduir un polsador de 2 mans. Per realitzar aquesta modificació es va estipular un termini d’1 setmana; la modificació assenyalada es va realitzar satisfactòriament segons el criteri dels tècnics, criteri que també fou compartit per la direcció de l’empresa i el comitè. Tot això es va poder verificar en la visita del dia 9 d’abril de 1996, juntament amb la resta de mesures de seguretat existents, com ara cascs, guants antitall i botes.

IV. Aquell mateix dia es van realitzar els estudis corresponents de temps de 2 operacions que s’efectuen en les 2 premses excèntriques, que consisteixen a:

a) Obtenir 8 dolles, mitjançant l’estampació en premsa, de xapa procedent del sobrant de l’embotició de cubetes.

b) Obtenir 4 dolles, mitjançant l’estampació en premsa, de xapa procedent del sobrant de l’embotició de cubetes.

V. La Comissió de tècnics, en data 14 de maig de 1996, va sol·licitar una pròrroga de 5 dies hàbils, del termini que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per al lliurament de l’estudi sol·licitat.

VI. En aquest expedient es van complir tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

Un cop situada en el capçal de 2 premses excèntriques una reixeta protectora que impedeix la introducció de les mans del treballador en la matriu, aquest lloc reuneix les condicions de seguretat suficients per als treballadors.

La producció normal de l’operació “embotició en premses excèntriques, a partir de retalls de xapa procedents del sobrant de l’embotició de cubetes” és la següent:

Operació

Temps normal en hores

Temps Òptim en hores

Producció horària normal en dolles

Producció horària òptima en dolles

Obtenció de dolles amb retall

de 8 peces

0,2733

0,2055

366

487

Obtenció de dolles amb retall

de 4 peces

0,3903

0,2935

256

341

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.