PAB 118/97

PAB 118/97

Laude arbitral dictat el 29 de maig de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Fernando Albisu Codina, José Ángel Cantalejo Holgado i Rafael Martínez Romero, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa PCSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 3 d’abril de 1997, J.M.A.O., director general de PCSA, i T.B.D., J.L.M. i M.C.N., delegades de personal de la mateixa empresa, van presentar conveni de sotmetiment exprés i voluntari de treballadors i empresaris al tràmit de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Realitzats cronometratges de diferents llocs de treball, el personal i, en representació seva, les delegades sindicals, no arriben a un acord amb la direcció de l’empresa en els nous temps aplicats a aquests llocs de treball».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 9 d’abril de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció horària a activitat normal de les operacions detallades en el document que s’annexa a aquesta acta, com a document número 1, i que forma part d’aquesta».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa per primera vegada el dia 17 d’abril de 1997 per tal d’establir el pla de treball tenint en compte també el programa de producció de l’empresa. Els tècnics es van presentar a l’empresa en altres dates posteriors, a causa de la complexitat de la tasca encomanada, a fi de completar la informació i les dades necessàries per a l’elaboració de l’estudi, essent l’última d’aquestes dates la del 9 de maig de 1997.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció horària a activitat normal de les operacions dels models Yankauer, Uniprogram, Trocar Torácico Pediátrico CH-10 a CH-16, Trocar Torácico Adultos CH-28, Trocar Torácico Adultos CH-32, PR-100 i SET-VAC, és la següent:

Model

OperacióProducció horària
a activitat normal
(peces/hora)

Yankauer

Mecanitzar cànula PR 10
Mecanitzar cànula PR 20
Mecanitzar cànula PR 40
310
311
311

 Nota: El temps màquina de mecanitzar s’ha incrementat en un 33% a fi de convertir el treball limitat d’aquesta operació, en treball lliure.

Model

OperacióProducció horària
a activitat normal
(peces/hora)

Uniprogram

Enganxar mostra
i posar caputxó

300

Tallar punta i posar clamp
Tallar tub silicona
Tallar tub flexible
Muntar filtre
Enganxar etiqueta
Col·locar fullet i bossa
Muntar
Soldar bossa
Encaixar (sense canvi de vestuari)

316
535
960
307
468
225
43,2
244
267

Model

OperacióProducció horària
a activitat normal
(peces/hora)

Trocar

Tallar tub

610

Torácico

Tallar postís

526

Pediátrico

Enganxar postís

269

CH-10

Netejar agulla

293

a CH-16

Muntar protector

543

Enganxar etiqueta i tallar bossa
Aixamfranar
Banyar en dissolvent
Encunyar
Marcar
Enganxar connector
Netejar catèter
Muntar agulla en tub
Muntar en protector i embossar

360
182
697
311
409
454
384
412
361

Soldar

628

241

Encaixar (sense canvi de vestuari)

392

Model

OperacióProducció horària
a activitat normal
(peces/hora)

Trocar

Tallar tub a 40 cm

570

Torácico

Tallar postís

517

Pediátrico

Enganxar postís

341

Adultos

Aixamfranar

179

CH-28

Banyar en dissolvent

723

Encunyar (3 forats)
Marcar (3 marques)
Muntar protector
Netejar catèter
Roscar tap
Netejar agulles
Muntar agulla en tub
Muntar en protector
Embossar
Enganxar etiqueta

304
432
394
454
443
295
449
613
537
635

Soldar

456

223

Encaixar (sense canvi de vestuari)

437

Model

OperacióProducció horària
a activitat normal
(peces/hora)

Trocar
Torácico
Adultos
CH-32

Tallar tub a 40 cm
Tallar postís
Enganxar postís
Aixamfranar
Banyar en dissolvent
Encunyar (3 forats)
Marcar (3 marques)
Muntar protector
Netejar catèter
Roscar tap
Netejar agulles
Muntar agulla en tub
Muntar en protector
Embossar
Enganxar etiqueta
Soldar
Encaixar (sense canvi de vestuari)

550
453
286
179
723
304
432
394
454
443
295
449
613
537
635

456

223

437

Model

OperacióProducció horària
a activitat normal
(peces/hora)

PR-100

Tallar tub làtex a 1,9 m
i muntar connector

   165

Tallar tub a 1 m
i muntar connexió roscada

   307

Tallar tub ref. 43 a 15 cm
Tallar tub flexible ref. 42 a 15 cm
Tallar 2 tubs de silicona a 5 cm
Tallar 1 tub de silicona a 3 cm
Desenredar 2 ganxos
Muntar vàlvula
Muntar – fase 020 –
Muntar – fase 030 –
Encaixar (sense canvi de vestuari)

   608
960
683
1.270
420
367
14,9
14,8
164

Model

OperacióProducció horària
a activitat normal
(peces/hora)

SET-VAC

Tallar tub

181

Enganxar mostra
i posar caputxó

106

Tallar tub rígid
Tallar postís i enganxar

556
219

Tallar tub bombolla
i muntar pipeta

373

Tallar tub flexible
Preparar tapa
Muntar
Enganxar etiqueta
Embossar i soldar bossa
Encaixar (sense canvi de vestuari)

960
319
32,9
522
49
154

Operació

Temps a activitat normal

Canvi de vestuari
(entrada o sortida de secció)

280 deumil·lèsimes d’hora

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.