PAB 108/96

Laude arbitral dictat el 13 de maig de 1996 per Francisco Javier Moreno Burgos, Fernando Albisu Codina, Enriqueta Delgado Bastia i Eduardo de Paz Fuertes, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa VCSA

 

Antecedents de fet

 

Primer. El dia 2 d’abril de 1996, A.V.L., en representació dels treballadors de l’empresa VCSA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 102/96.

 

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«1. Desacord en el temps del procés de muntatge d’evaporadors per a aire condicionat amb nova màquina de soldar.

2. Desacord en el temps d’acabat d’evaporadors per a aire condicionat fosfocromatats, procés per a 3 persones (treballadors)».

 

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 10 d’abril de 1996, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:

«Determinar la producció normal en les operacions següents:

1. Muntatge d’evaporadors per a aire condicionat amb nova màquina de soldar.

2. Acabat d’evaporadors per a aire condicionat fosfocromatats, procés per a 1, 2 i 3 persones».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquesta acta es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya podrà sol·licitar d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.»

 

Fonaments jurídics

 

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

 

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

 

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 15 d’abril de 1996 a fi de mantenir una entrevista amb la direcció de l’empresa i prendre dades per realitzar aquest informe.

 

IV. La Comissió de tècnics, en data 18 d’abril de 1996, va sol·licitar una pròrroga del termini, que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per al lliurament de l’estudi sol·licitat, de 15 dies hàbils, motivada per una avaria de la màquina de control de qualitat, per la qual cosa l’empresa necessitava 1 setmana per poder-la arreglar i comprovar-ne el bon funcionament.

 

V. En l’operació “acabat d’evaporadors per a aire condicionat fosfocromatats, procés per a 1, 2 i 3 persones” només es va analitzar el procés per a 3 persones simultànies, ja que per a 1 i 2 persones, la direcció i el comitè d’empresa hi estaven d’acord.

 

VI. En els estudis realitzats no s’han tingut en compte les operacions següents, perquè no eren incloses en el mètode establert per l’empresa en el lloc de treball, tot i ser operacions que, fruit de l’hàbit adquirit pels treballadors, es realitzen:

1. Mullar d’oli la bossa de juntures tòriques F 1/250, valor per peça 0,7200 Dmh.

2. Col·locar la targeta Kanban en embalatge F 1/44, valor per peça 0,3700 Dmh.

 

VII. En aquest expedient s’han complert tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

 

Per tot això, es dicta el següent

 

Laude arbitral

 

La producció normal de les operacions “muntatge d’evaporadors per a aire condicionat amb nova màquina de soldar i acabat d’evaporadors per a aire condicionat fosfocromatats, procés per a 3 persones simultànies”, és la següent:

 

Operació

Cicle normal en Dmh

Producció normal

1. Muntatge d’evaporadors per a aire condicionat amb nova màquina de soldar

224,40

44,56

2. Acabat d’evaporadors per a aire condicionat fosfocromatats. Procés per a 3 persones simultànies

248,42

40,22

 

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 

En el termini de 7 dies a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.