PAT 5/99

 PAT 5/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ, PRESIDENT; DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, DON JOAN M. ANGULO ARRESE I DOÑA CARMINA LÁZARO ALAYA, VOCALS; EN L’EXPEDIENT PAT 5/99 LR, EL DIA DEU DE SETEMBRE DE MIL NOU-CENTS NORANTA NOU.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El dia 7 de juliol de 1999, Soledad Roca Cid i la Secció Sindical de CCOO de LR, van presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCT 4/99.

SEGON. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Després d’una modificació de temps i mètodes amb Ref. 52 NY POF i 52 NY POD, els operaris afectats dels esmentats plans es troben davant la problemàtica de no poder arribar ni tan sols al seu anterior rendiment, el qual ja estava bastant ajustat doncs sols assolien un rendiment 115 del sistema centesimal aplicat per l’empresa.

TERCER. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 13 de juliol de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1. Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Tarragona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar l’activitat normal, segons el mètode de treball establert en l’empresa, en els plans de Ref. NY POF i 52 NY POD.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Tarragona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor del que es preveu en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica es persona en l’empresa el dia 27 de juliol de 1999, mantenint una reunió conjunta amb la representació de l’empresa i el Comitè, a fi de recollir informació al voltant del lloc de treball i de les operacions de cablejat objecte de l’estudi, efectuant una detallada visita al lloc de treball en qüestió i realitzant filmació en vídeo de les operacions de cablejat que es realitzen en els dos models a estudiar i efectuant els cronometratges pertinents per a l’elaboració de l’estudi.

Aquell mateix dia totes dues representacions, conjuntament amb els membres de la Comissió de Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya, van aixecar una acta acordant prorrogar el termini d’emissió del resultat de l’estudi fins al dia 10 de setembre de 1999.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

El temps a activitat normal en hores dels plans de referència 52 NY P0F i 52 NY P0D, és el següent:

PLA DE REFERÈNCIATEMPS A ACTIVITAT NORMAL EN HORES
52 NY P0F0,8280 h.
52 NY P0D0,7440 h.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Ignasi Puig Hernández
Rafael Martínez Romero
Joan M. Angulo Arrese
Carmina Lázaro Alaya