PAB 253/08

 LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. MIQUEL PORRET GELABERT, PRESIDENT; SRS. EDUARDO DE PAZ FUERTES,  ENRIQUETA DELGADO BASTIA I RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 253/2008 –C. S.,S.A.-, EL DIA 15 DE MAIG DE 2008.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 1 d’abril de 2008, el Comitè d’ Empresa de C. S., S.A., , va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 235/2008.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació, segons consta en l’escrit introductori, es el següent:

1.- Origen i desenvolupament:

Existència de discrepàncies entre els cronometratges realitzats pel tècnic de l’empresa i els tècnics dels sindicats. Segons el protocol d’actuació signat el 28 d’abril de 2004 sobre l’implantació de nous models o modificació dels existents en les línies manuals de muntatge (document que annexem) en cas de que no s’arribi a cap acord, les parts sotmetran la discrepància als procediments del TLC.

2.- Objecte i pretensió:

Resoldre les discrepàncies existents mitjançant un arbitratge de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del TLC.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme els dies 8 d’abril de 2008, donant-se per finalitzada amb el resultat d’ ACORD, en els següents termes:

PRIMER:.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

SEGON:.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

«Determinar la producció a activitat normal i òptima de la referencia DAMA SENSO RETARDADO»

TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

QUART:.Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

CINQUÈ:.- Amb el present acte de conciliació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SISÈ:.-La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol.licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Srs. Albert Callís i Cabré i Martín Ribas Sánchez.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

L’intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

SETÈ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, a tenor d’allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya designats, Srs. Martín Ribas Sánchez i Albert Callís Cabré, es varen personar als locals de l’Empresa  el dia 25 d’ abril de 2008, a fi i efecte de recollir informació sobre el treball tècnic sol·licitat. El mateix dia 25 d’abril de 2008 les parts conjuntament amb la Comissió Técnica d’ Organització del Treball sol·liciten mitjançant un Acta un ajornament de l’entrega de l’ Informe Tècnic degut a la falta de aprovisionament de materials, establint como a nova data per l’entrega de l’ esmentat informe el dia 9 de maig de 2008.

                                 

Per tot el que precedeix, es dicta el següent

LAUDE ARBITRAL

La producció a activitat normal i òptima de la referència estudiada es la que es recull en el següent quadre:

Nota:  En el cas de que hagin que realitzar-se més d’un condicionament del lloc de treball, i això provoqui esperes  a las operadores dels mateixos, tals temps d’espera han de comptabilitzar-se como a no productius.

El Laude únicament podrà recorres davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 

 

 

Miquel Porret GelabertEduardo de Paz Fuertes
  
Enriqueta Delgado BastiaRafael Martínez Romero