PAB 174/97

 PAB 174/97

Laude arbitral dictat el 18 de juny de 1997 per Fernando Albisu Codina, Marisol Morales de Cano, Javier Agudo LÁzaro i Antonio CastÁn Sanclemente, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa LE

Antecedents de fet

Primer. El dia 20 de maig de 1997, M.H.C., membre del comitè d’empresa d’LE, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 160/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Discrepàncies en els cronometratges de diverses màquines, segons la documentació que s’adjunta».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 26 de maig de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció normal en la màquina 108 (muntar ràcord orientable, colzes des de 4 fins als de 8 mm de diàmetre), i en la màquina 172 (muntar colzes, junta pinça, volandera i comprovar els models A36041400 fase 10 [tés], reblar ambdós costats i comprovar, i el 36991217A fase 20, reblar ambdós costats)».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Cata-lunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa el dia 29 de maig de 1997 a fi de mantenir una entrevista amb la direcció i el comitè d’empresa i veure sobre el terreny l’execució de les operacions en discòrdia. Posteriorment es van efectuar els estudis de temps el dia 5 de juny de 1997, per tal d’emetre l’informe sol·licitat.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal en la màquina 108 (muntar ràcord orientable, colzes des de 4 fins als de 8 mm de diàmetre), i en la màquina 172 (muntar colzes, junta pinça, volandera i comprovar els models A36041400 fase 10 [tes], reblar ambdós costats i comprovar, i el 36991217A, reblar ambdós costats), és la següent:

Màquina 108
OperacióProducció normal

Muntar ràcord de 4 mm. Peça 36890410
Muntar ràcord de 6 mm. Peça 36890613
Muntar ràcord de 8 mm. Peça 36790813

485 peces/hora
570 peces/hora
523 peces/hora

Màquina 172
OperacióProducció normal

Fase 10: muntar costat central
de la peça 36041400

317peces/hora

Fase 20: muntar els dos extrems
i comprovar les fugues de la peça 36041400

159 peces/hora

Muntar el costat de la pinça
i comprovar les fugues de la peça 36991217

313 peces/hora

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.